Przejdź do treści
BILETY
warsztaty w muzeum

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i udziału w warsztatach muzealnych (dalej: „Warsztaty”), organizowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą: ul. Kościelna 7; 34-100 Wadowice (dalej: „Muzeum”).
 2. Warsztaty organizowane są w wybranych terminach od poniedziałku do piątku, w sali teatralnej Muzeum, pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice.
 3. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych (dalej „Uczestnicy”). W zajęciach może wziąć od 10 do 30 osób – Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów w przypadku mniejszej lub większej liczby Uczestników. Warsztaty trwają od 60 do 90 minut, w zależności od wybranego przez Uczestników tematu zajęć i prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum (dalej: „Prowadzący”).
 4. Tematy Warsztatów dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych. Propozycje tematów można znaleźć na stronie internetowej Muzeum w zakładce Warsztaty

§ 2. Rezerwacja Warsztatów

 1. Rezerwacji Warsztatów można dokonać telefonicznie pod numerem 609 730 528 lub 33 823 35 65 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:45 lub mailowo: edukacja@domjp2.pl – najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem Warsztatów.
 2. Rezerwując Warsztaty należy wskazać temat, preferowany termin i godzinę Warsztatów, liczbę i wiek uczestników, nazwę placówki (dalej: „Zamawiający”), nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej za rezerwację, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Terminy i godziny Warsztatów ustalane są pomiędzy Muzeum i Zamawiającym w miarę wolnych terminów.

§ 3. Płatność

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Muzeum pod adresem: https://domjp2.pl/odwiedz-nas/#cennik-biletow
 2. Opiekun grupy nie ponosi kosztów udziału w Warsztatach.
 3. Płatności dokonuje się przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym rezerwację, w terminie podanym w mailu.
 4. Brak opłacenia rezerwacji w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację powoduje jej automatyczne anulowanie.

§ 4. Udział w Warsztatach

 1. Opiekunowie grupy podczas Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników Prowadzący ma prawo przerwać Warsztaty. W takim przypadku poniesione koszty nie są zwracane.
 2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń Prowadzącego.
 3. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania Warsztatów i są zobowiązani do aktywnej współpracy z Prowadzącym, między innymi w kwestii utrzymania dyscypliny wśród uczestników zajęć.
 4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za grupę uczestniczącą w Warsztatach na podstawie jego Zamówienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez uczestnika Warsztatów, Muzeum ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego.
 5. W przypadku spóźnienia się grupy Prowadzący kończy zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

§ 5. Rezygnacja i odwołanie Warsztatów

 1. Rezygnacja z Warsztatów powinna być zgłoszona mailowo na adres: edukacja@domjp2.pl najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem Warsztatów. W przypadku Warsztatów odbywających się w poniedziałek – najpóźniej do godz. 15:00 w czwartek poprzedzający termin Warsztatów.
 2. W przypadku rezygnacji z Warsztatów z pominięciem powyższych zasad lub w przypadku niestawienia się Uczestników w dniu Warsztatów, Muzeum nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego opłat za Warsztaty.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przełożenia Warsztatów na inny wolny termin. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z Muzeum mailowo lub telefonicznie pod numerami wskazanymi w ust. 1.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.
 5. W przypadku odwołania opłaconych Warsztatów z powodów leżących po stronie Muzeum, Zamawiający otrzymuje zwrot wniesionych opłat w wysokości 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji.

§ 6. Postanowienia porządkowe

 1. Każdy Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych dostępnych w miejscu prowadzenia zajęć oraz przestrzegania próśb i poleceń Prowadzących.
 2. Uczestnicy z widocznymi objawami infekcji nie mogą brać udziału w Warsztatach.
 3. W sali warsztatowej zabrania się spożywania posiłków.

zobacz także