Przejdź do treści
BILETY
Fragment ekspozycji muzeum

§1. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II W Wadowicach (dalej Muzeum) udostępnia ekspozycję stałą Muzeum znajdującą się w budynku przy ul. Kościelnej 7, 34 – 100 Wadowicach (zwaną dalej: wystawa) osobom, które nabyły bilet wstępu (dalej: Klient) na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).
 2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Wadowicach, ul. Kościelna 7, 34‑100 Wadowice, NIP: 551-25-80-813.
 3. Regulamin określa zasady nabywania biletów wstępu na wystawę oraz voucherów, w tym warunki korzystania z systemu online przeznaczonego do ich nabywania. Z chwilą nabycia biletu Klient zawiera z Muzeum umowę o świadczenie usługi zwiedzania wystawy. Warunki świadczenia usługi, prawa i obowiązki stron umów zawieranych za pośrednictwem systemu online określają: niniejszy Regulamin, Regulamin zwiedzania Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (dalej: Regulamin zwiedzania) oraz Cennik, dostępne na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl).
 4. Korzystanie z systemu online następuję na podstawie akceptacji Regulaminu.
 5. Bilety wstępu na wystawę dostępne są:
  a. za pośrednictwem internetowego Muzeum (www.domjp2.pl, dalej: portal) oraz bezpośrednio za pośrednictwem systemu sprzedażowego dostępnego na stronie internetowej Muzeum (www.bilety.domjp2.pl) (dalej: system online),
  b. w kasach biletowych Muzeum: Plac Jana Pawła II 5, 34-100 Wadowice.
 6. Korzystanie z systemu online możliwe jest również na podstawie dokonanej rejestracji w systemie i utworzenia konta Klienta. Z chwilą rejestracji Klient zawiera z Muzeum umowę na świadczenie usługi konta Klienta w systemie online, na podstawie zaakceptowanych postanowień Regulaminu.
 7. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online:
  a. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  b. przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  c. konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  d. rozdzielczość: 800x600.
 8. Korzystanie z portalu Muzeum, Usługa sprzedaży online oraz usługa konta Klienta w systemie online świadczone są bezpłatne. Każdorazowo z chwilą korzystając z portalu Muzeum Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas korzystania z portalu. Dodatkowo, z chwilą rejestracji konta Klienta, Klient zawiera z Muzeum umowę na świadczenie usług droga elektroniczną w zakresie prowadzenia konta Klienta. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie.
 9. Ceny biletów i voucherów podawane na stronie www.domjp2.pl, w systemie online i w kasach biletowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  a. konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu biletu w Muzeum, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  b. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nie będąca konsumentem (zwana dalej: Klient nie będący konsumentem) z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 wraz ze zmianami), tj. prowadzącej zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły jeśli zawiera ona umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Z chwilą nabycia biletu Klient uzyskuje prawo wstępu na wystawę we wskazanym na bilecie terminie, określającym dzień i godzinę rozpoczęcia zwiedzania, wybranym przez Klienta przy nabywaniu biletu. Po tym terminie bilet traci ważność.
 12. Niezależnie od formy nabycia biletu, podstawą skorzystania z usługi zwiedzania może być wyłącznie ważny bilet wstępu okazany przy wejściu na wystawę zgodnie z Regulaminem zwiedzania.
 13. Klient nie jest uprawniony do żądania wymiany biletu na inny termin, jak również zwrotu biletu. Powyższe dotyczy także biletów niewykorzystanych, które po upływie terminu zwiedzania straciły ważność. W takim wypadku zapłacona cena sprzedaży nie jest zwracana, chyba że wystąpiły po stronie Muzeum okoliczności uniemożliwiające zwiedzania w terminie określonym na bilecie.
 14. Warunkiem nabycia biletu jest jego dostępność na dany termin. Przez wzgląd na warunki lokalowe wystawy i jej charakter obowiązują dzienne limity zwiedzających.
 15. Kasy biletowe są czynne w każdy dzień dostępności ekspozycji stałej dla zwiedzających w godzinach podanych na stronie internetowej Muzeum: www.domjp2.pl.

§ 2. Zakup biletu

 1. Zakup biletu w systemie online możliwy jest na terminy widoczne w systemie, nie później niż na godzinę przed terminem zwiedzania.
 2. Zakup biletu w kasach biletowych możliwy jest w godzinach ich otwarcia zgodnie z § 1 ust. 15, na terminy przyszłe przypadające w miesiącu, w którym dokonywany jest zakupu biletu oraz w dwóch następujących po nim miesiącach, przy czym bilety na ostatni miesiąc tego okresu udostępniane są  pierwszego dnia roboczego bieżącego miesiąca.
 3. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Klient ma prawo wyboru opcji faktury VAT przy zakupie, wyrażając jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej. W przypadku gdy Klient nie wybrał opcji faktura Vat przy zakupie, na wyraźny wniosek Klienta, złożony nie później niż 3 miesiące licząc od końca miesiąca w którym wykonano usługę, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT na podstawie zwróconego paragonu fiskalnego. Wystawienie faktury do paragonu, w przypadku gdy nabywcą jest przedsiębiorca wymaga podania numeru NIP przy zakupie, bowiem wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy paragon zawiera NIP nabywcy.
 4. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych danych do faktury.
 5. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem systemu online jest:
  a. wybór formy zwiedzania, terminu i liczby biletów, spośród dostępnych wolnych biletów w chwili dokonywania wyboru,
  b. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  c. podanie prawidłowych danych Klienta,
  d. wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla zawarcia i realizacji umowy,
  e. sprawdzenie poprawności podanych danych,
  f. dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 5.
 6. Klient, który dokonał zakupu biletu w systemie online otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym biletem, dokumentem sprzedaży, Regulaminem zwiedzania i niniejszym Regulaminem.
 7. Otrzymany bilet elektroniczny, w celu użycia wymaga wydrukowania lub okazania na urządzeniu mobilnym przy wejściu na ekspozycję Muzeum. Klient może również na podstawie biletu zakupionego za pośrednictwem systemu online otrzymać w kasie Muzeum bilet w formie papierowej, co wymaga podania numeru zamówienia, który podany został w mailu potwierdzającym zakup. Muzeum zastrzega, że w takim wypadku bilet pozostaje ważny w obu formach jako jeden bilet, a wraz z pierwszym skorzystaniem z biletu, bilet traci ważność w obu formach.
 8. Zakup biletu elektronicznego jest możliwy również za pośrednictwem konta Klienta, co wymaga uprzedniej rejestracji w systemie online i zalogowania się na swoje konto.

§3. Bilety na darmowe wtorki

 1. We wtorki każdego miesiąca, za wyjątkiem dni technicznych, zwiedzanie wystawy jest bezpłatne (dalej: Darmowe wtorki).
 2. Bezpłatne zwiedzanie wymaga okazania ważnego, bezpłatnego biletu wstępu przy wejściu na wystawę.
 3. Bilet bezpłatny można odebrać w kasie biletowej Muzeum lub uzyskać w systemie online. W Darmowe wtorki obowiązują limity zwiedzających jak w inne dni, możliwość otrzymania bezpłatnego biletu zależy od dostępności biletów.
 4. Bezpłatne bilety w systemie online udostępniane są na dwa tygodnie przed terminem Darmowych wtorków,  o godz. 00:00.
 5. W celu otrzymania bezpłatnego biletu w systemie online niezbędne jest dokonanie czynności, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a-e, w wyniku czego Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie wraz z bezpłatnym biletem w wersji elektronicznej, Regulaminem zwiedzania oraz niniejszym Regulaminem.
 6. W przypadku zwiedzania z audioprzewodnikiem Muzeum zastrzega sobie możliwość pobierania opłat za wypożyczenie audioprzewodnika zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

§4. Zakup i wymiana voucherów

 1. Muzeum umożliwia zakup vouchera uprawniającego do wymiany na bilet wstępu na wystawę w wybranej formie, w dowolnym terminie w okresie ważności vouchera, dostępnym w chwili wymiany vouchera.
 2. Zakupu vouchera można dokonać w kasie biletowej lub za pośrednictwem systemu online.
 3. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 4. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych, danych do faktury.
 5. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu vouchera za pośrednictwem systemu online jest:
  a. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  b. podanie prawidłowych danych Klienta,
  c. wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
  d. wybór liczby voucherów,
  e. sprawdzenie poprawności podanych danych,
  f. dokonanie zapłaty za vouchery za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 5.
  g. otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym voucherem, dokumentem sprzedaży, Regulaminem zwiedzania i niniejszym Regulaminem.
 6. Każdy voucher posiada indywidualny, jednorazowy kod umożliwiający wymianę vouchera na bilet (dalej: kod). W celu wymiany biletu nie jest niezbędne okazanie vouchera, a podanie kodu. Z tego też względu Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia kodu przed jego ujawnieniem osobom trzecim. Muzeum nie odpowiada za wykorzystanie kodu przez osobę nieuprawnioną, chyba że nastąpiło to z winy Muzeum.
 7. Wymiana vouchera na bilet wstępu jest możliwa w kasie biletowej Muzeum lub w systemie online.
 8. Jeden voucher uprawnia do wymiany na jeden bilet wstępu na wystawę dla jednej osoby (bilet indywidualny), na dowolną formę zwiedzania (indywidualną lub z przewodnikiem).
 9.  System online umożliwia jednoczesną wymianę kilku voucherów na bilety, jak również wymianę vouchera/voucherów na bilet/bilety i jednoczesny zakup innych biletów.
 10. W celu wymiany vouchera na bilet w systemie online należy postępować zgodnie z § 2 ust. 4 z tym zastrzeżeniem, że na etapie wyboru biletu należy wybrać „Bilet za voucher”, a następnie wprowadzić w polu: „Wykorzystaj voucher” prawidłowy kod znajdujący się na voucherze i go zatwierdzić.
 11. W celu wymiany kilku voucherów na bilety należy czynność wprowadzania i zatwierdzania kodu powtórzyć w stosunku do każdego vouchera.
 12. Jeżeli Klient dokonuje wyłącznie wymiany vouchera/voucherów na bilet/bilety, tj. bez zakupu innych biletów należność za bilety wyniesie 0 zł. W przypadku jednoczesnego zakupu innych biletów w celu otrzymania wszystkich biletów konieczne jest dokonanie płatności zgodnie z § 2.
 13. Po dokonanej wymianie vouchera na bilet, z zastrzeżeniem ust. 13 zdanie 2, Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną o dokonanej wymianie wraz z elektronicznym biletem, Regulaminem zwiedzania i niniejszym Regulaminem.
 14. Wymiana vouchera na bilet wstępu jest możliwa w okresie podanym na voucherze.

§5. Formy płatności w systemie online

 1. W ramach zakupu biletu lub vouchera za pośrednictwem systemu online Klient może dokonać zapłaty jedną z następujących formami płatności:
  karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i inne dostępne w systemie,
  szybki przelew bankowy
  płatność internetowa.
 2. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068. Płatność następuje na warunkach określonych przez PayPro S.A.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane
 4. z funkcjonowaniem systemu płatności internetowych PayPro S.A., jak i obsługą
 5. i funkcjonowaniem banku, za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewów.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo zakończenia bądź wstrzymania sprzedaży biletów w systemie online w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego podania danych, w tym podania danych nieprawdziwych, w trakcie dokonywania zakupu biletu lub vouchera, pobierania biletu darmowego bądź rejestracji konta.

§ 6. Reklamacje i Zwroty

 1. W przypadku nieprawidłowości systemu online, niezgodności usługi z umową, Klient uprawniony jest do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację wnosi się na piśmie na adres siedziby Muzeum lub adres korespondencyjny Muzeum (ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice) lub mailowy: muzeum@domjp2.pl wraz z opisem nieprawidłowości.
 3. Muzeum ustosunkowuje się pisemnie do zgłoszonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Muzeum.
 4. W przypadku reklamacji Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 3 o okres dalszych 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo na adres mailowy podany przez niego w systemie online przed upływem terminu określonego w pkt 3.
 5. W przypadku reklamacji obejmującej zakup biletu, zwrot zapłaconej ceny biletu możliwy jest wyłącznie na podstawie uznania reklamacji przez Muzeum.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rf.gov.pl.
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Muzeum wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W razie odwołania lub zmiany terminu zwiedzania, z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Klient otrzyma informację o tym fakcie na wskazany w trakcie zakupu adres mailowy. W takim wypadku Klientowi przysługiwać będzie prawo ustalenia nowego terminu zwiedzania, w zakresie wolnych terminów, albo odstąpienie od umowy. Zwrot ceny nastąpi w takiej formie, w jakiej została wniesiona opłata.
 9. Poza przypadkami określonymi w ust. 8 powyżej Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej nabycia biletów. Powyższe dotyczy również konsumentów, w oparciu o treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. j. Dz. U. 2020 poz. 287).
 10. Konsument, który zakupił w systemie online voucher uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jego zakupu. Uprawnienie powyższe wygasa z chwilą wymiany vouchera na bilet.
 11. Konsument może odstąpić od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia takiej umowy.
 12. W celu odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 10 lub 11 konsument zobowiązany jest do złożenia Muzeum w terminie wskazanym w ust. 10 i 11 powyżej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład korzystając ze wzoru stanowiącego Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może być złożone:
  a)      pisemnie na adres Muzeum: 34-100 Wadowice, ul. Spadzista 8,
  b)      mailowo na adres: muzeum@domjp2.pl
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Muzeum zwróci konsumentowi kwotę odpowiadającą dokonanej przez niego płatności za voucher w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

§ 7. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem systemu online Muzeum oraz dokonując rejestracji w tym systemie, Klient wyraża zgodę na dysponowanie przez Muzeum danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Muzeum na potrzeby realizacji usług lub sprzedaży, w tym udostępniania ich dostawcom usług koniecznych do tej realizacji, w tym w szczególności w zakresie koniecznym dla dokonania przez Klienta płatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 3. W sprawach danych osobowych Klienci mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 4. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. W zakresie w jakim wynika to z umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Muzeum przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 7. W stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta, zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Muzeum zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rezerwacji wiadomości od Muzeum, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia tej zgody.
 9. Dane osobowe Klientów Muzeum są przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Korzystanie ze strony internetowej Muzeum powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy Muzeum, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 służą do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 12. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10 polega również na profilowaniu naszych Klientów.
 13. Dane, o których mowa w pkt. 10 przetwarzane są wyłącznie przez Muzeum i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem). Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez zgody.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 15. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 16. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 17. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 18. Muzeum uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

§ 8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Muzeum. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub nabywaniem biletów, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.
 5.  

zobacz także