Przejdź do treści
BILETY
Znak dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej domjp2.pl

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-03-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie www.domjp2.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Czajkowska-Sałapat, dostepnosc@domjp2.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 693592805 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

ul. Kościelna 7
34-100 Wadowice

Parking

 • Nie mamy parkingu.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem. Stanowisko parkingowe przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się około 50 m od wejścia do Muzeum, a około 80 m od Kasy biletowej, przy budynku Urzędu Miasta.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych. Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Wejście do budynku znajduje się od strony wadowickiego rynku. Przy wejściu należy okazać wcześniej zakupiony bilet w postaci tradycyjnego biletu otrzymanego w kasach biletowych, wydruku z e-maila potwierdzającego zakup lub w formie e-biletu możliwego do zaczytania z urządzenia dotykowego (smartfon, tablet).
  Po zeskanowaniu biletu pracownik Muzeum wskaże drogę przejścia przez Muzeum, wyda audioprzewodnik jeżeli wybrałeś zwiedzanie z audioprzewodnikiem lub skieruje Cię do przewodnika jeżeli taką formę zwiedzenia wybrałeś.
  Na parterze muzeum znajdują się również się szatnia z obsługą, toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, pokój wyciszenia oraz sklep muzealny.
  Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wózkiem. Między piętrami znajduje się pochylnia o biegu 8%, ze spocznikami. Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
  Są miejsca, gdzie gabloty z eksponatami znajdują się pod szkłem w podłodze - można na nich stawać, to bezpieczne. Najcenniejsze pamiątki prezentowane są w szklanych gablotach podłączonych do alarmu, dlatego nie należy ich dotykać i opierać się o nie.
  W niektórych salach przygotowano siedzenia, by w razie potrzeby odpocząć. W Muzeum pomocą służą opiekunowie i opiekunki ekspozycji.
  Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń: na poziomie parteru w pierwszej sali zwiedzania znajduje się tyflografika z planem parteru. Tyflografika dotycząca 1 piętra znajduje się obok windy na poziomie +1. Przy końcu pochylni w strefie "Pokój tobie Polsko" znajduje się tyflografika z planem poddasza. Na poziomie -1, tuż przy strefie poświęconej Światowym Dniom Młodzieży znajduje się ostatnia, czwarta tyflografika pokazująca plan poziomu -1.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu 8%.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Na parterze, tuż za strefą "Góralski Baca". Zgodnie ze ścieżką zwiedzania wyjedziesz nią z parteru na poziom +1. Kolejna winda znajduje się w strefie "A domem stał się świat" i przewozi ona zwiedzających z poziomu poddasza do poziomu -1, gdzie znajdują się ostatnie strefy muzeum przeznaczone do zwiedzania. Po przejściu, na końcu ścieżki zwiedzania czeka winda, która wywiezie Cię na poziom 0, ku wyjściu.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dostępna znajduje się na parterze, tuż obok szatni i wyjścia z Muzeum.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

 • Dla systemu Android: Muzeum Dom JPII - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.domjanapawla&fbclid=IwAR3vbMyFQSlCotpwQAJrUlgpJhPo31bMqHcCN1SvbVp7NpGWdjS_AIXyZRM
 • Dla systemu IOS: Dom Rodzinny Jana Pawła II - https://apps.apple.com/pl/app/dom-rodzinny-jana-paw%C5%82a-ii/id1554825539?l=pl

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://domjp2.pl/przedprzewodnik-etr
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://domjp2.pl/deklaracja-dostepnosci
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.malopolska.pl/domjp2,e,deklaracja.html
 • Ścieżki zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami
  Muzeum zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchu, wzroku i słuchu. Powstały dedykowane ścieżki zwiedzania w Polskim Języku Migowym oraz ścieżka z audiodeskrypcją. W ramach grantu "Dom dla każdego" powstała też sensoryczna ścieżka zwiedzania, która została udostępniona zwiedzającym od maja 2023 roku.

  Pokój wyciszeń
  W Muzeum funkcjonuje też pokój wyciszeń, w którym bezpieczną przystań znajdą osoby w spektrum, osoby wysoko wrażliwe oraz matki karmiące. Ponadto z myślą o osobach w spektrum, osobach wysoko wrażliwych i tych, którzy chcą zwiedzać Muzeum w ciszy, bez dodatkowych bodźców funkcjonują ciche godziny zwiedzania. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca przez dwie ostatnie godziny otwarcia ekspozycji w przestrzeni ekspozycji wyłączone zostają dźwięk i multimedia.
  W pokoju wyciszeń znajduje się przewijak dla dzieci.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..

Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM):