Przejdź do treści
BILETY
Regulamin portalu i sklepu internetowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

I.  Wstęp.

§ 1. Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Adres e-mail Klienta – adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia albo na Koncie Klienta;
 2. Hasło – poufny ciąg znaków, ustalany indywidualnie przez Klienta, służący do uwierzytelnienia się Klienta podczas logowania na Konto Klienta;
 3. Jednoosobowy Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021 poz. 162 ze zm.), tj. prowadząca zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów znajdują zastosowanie również do Jednoosobowych Przedsiębiorców wyłącznie jeśli Jednoosobowy Przedsiębiorca zawiera za pośrednictwem Portalu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 5. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Muzeum na Portalu, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie usługi prowadzenie Konta Klienta;
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, dokonująca zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu;
 7. Muzeum - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813;
 8. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i prawa osób, których dane dotyczą wynikające z RODO, dostępny pod adresem http://domjp2.pl/polityka-prywatnosci
 9. Portal – portal internetowy prowadzony przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, dostępny pod adresem https://domjp2.pl;
 10. Regulamin – niniejszy „Regulamin portalu i sklepu internetowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach”, Regulamin dostępny jest pod linkiem zamieszczonym na stronie głównej Portalu. Klient otrzymuje również Regulamin w wiadomości mailowej wysłanej na Adres e-mail Klienta przesyłanej Klientowi po rejestracji Konta Klienta lub złożeniu Zamówienia;
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. sprost.);
 12. Sklep stacjonarny – sklep prowadzony przez Muzeum w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7;
 13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, dostępny na stronie Portalu, w zakładce „Sklep muzealny”;
 14. Towar - rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym i w Sklepie, w tym rzecz ruchoma zawierająca Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe lub z nimi połączona w taki sposób, że brak Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 15. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 16. Usługa Cyfrowa – usługa pozwalająca na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
  c)inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży na odległość Towaru za pośrednictwem Sklepu;

II. Portal i Konto Klienta.

§ 1. Warunki korzystania z Portalu.
 1. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z Portalu: sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome, konieczne oprogramowanie: Adobe Reader, rozdzielczość: 800x600. Muzeum dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Na dzień wejścia w życie Regulaminu minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5.
 2. Portal jest miejscem prezentowania przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach informacji o działalności Muzeum, w tym organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach, Towarach dostępnych w Sklepie oraz sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie. Za pośrednictwem Portalu można przejść do systemu sprzedaży biletów wstępu na ekspozycję stałą Muzeum za pośrednictwem zakładki „Bilety” (zasady sprzedaży biletów wstępu reguluje odrębny „Regulamin sprzedaży biletów wstępu na ekspozycję stałą Muzeum Dom Rodzinny Ojca świętego Jana Pawła II w Wadowicach” dostępny na stronie). Prezentowane na Portalu treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Każdorazowo z chwilą korzystania z Portalu Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas korzystania z Portalu.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Muzeum zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Muzeum podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia  zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Portalu w celu zapewnienia funkcjonowania Portalu oraz bezpieczeństwa korzystania z Portalu.
 6. Klient korzystając z Portalu zobowiązany jest w szczególności do:
1) niezakłócania jego funkcjonowania,
2) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu  niezamówionej informacji handlowej,
3) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
4) korzystania z Konta Klienta zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem,
5) korzystania z treści zamieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Muzeum jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Muzeum,
6) nieumieszczania na Portalu nieprawdziwych komentarzy, w tym komentarzy o Towarze którego się nie zamówiło.


§ 2. Rejestracja Konta Klienta.

 1. Portal umożliwia założenie i korzystanie z Konta Klienta. Konto Klienta daje możliwość śledzenia statusu Zamówienia, przeglądania archiwum Zamówienia, zarządzania danymi osobowymi, w tym teleadresowym bez konieczności każdorazowego ich podawania przy Zamówieniu, dokonywania zmian danych osobowych, zarządzania zgodami, w tym zgodą na otrzymywanie newslettera, dokonywanie zmian Hasła do Konta Klienta.
 2. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne i następuje poprzez rejestrację. Rejestracja Konta Klienta wymaga akceptacji Regulaminu. Do założenia Konta Klienta niezbędne jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko, Adres e-mail Klienta. Dane te będą przetwarzane przez Muzeum w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 3. Klient, podczas rejestracji Konta Klienta zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek jego działań, w szczególności podania nieprawdziwych danych, posłużenia się danymi w sposób nieuprawniony lub złożenia Zamówienia na rachunek osób trzecich.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem Muzeum, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupu.
 5. Z chwilą założenia Konta Klienta Klient zawiera z Muzeum umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa prowadzenia Konta Klienta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być przez Klienta wypowiedziana w każdym czasie.
 6. W celu wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta Klienta Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o jej wypowiedzeniu lub inne o takim samym znaczeniu, jak żądanie usunięcia Konta Klienta, skierowane z Adresu e-mail Klienta przypisanego do Konta Klienta, którego oświadczenie dotyczy na adres e-mail: sklep@domjp2.pl lub też pisemnie na adres Muzeum: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice. W przypadku złożenia oświadczenia na piśmie, Muzeum w celu weryfikacji Konta Klienta uprawnione jest wystąpić do Klienta drogą mailową Adres e-mail Klienta przypisany do Konta Klienta o potwierdzenie złożenia wypowiedzenia dotyczącego tego Konta Klienta. W takim przypadku skuteczność złożonego oświadczenia zależy od potwierdzenia przez Klienta. W przypadku prawidłowego i skutecznego wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta Klienta, umowa ulega rozwiązania z upływem jednego dnia roboczego od jego złożenia lub potwierdzenia.
 7. Muzeum uprawnione jest do wypowiedzenia z terminem jednego miesiąca umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta w przypadku zakończenia świadczenia takiej usługi dla Klientów. Wypowiedzenie wymaga złożenia oświadczenia na Adres e-mail Klienta.
 8. Muzeum jest uprawnione do zablokowania Konta Klienta, w przypadku, gdy Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub w inny, sprzeczny z prawem sposób skorzysta ze swojego Konta Klienta. 

§ 3.  Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Konsument może odstąpić od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia takiej umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konsument zobowiązany jest do złożenia Muzeum w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu – Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może być złożone:
  a) pisemnie na adres Muzeum:  ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice,
  b) mailowo na adres: sklep@domjp2.pl,
  c) osobiście w Sklepie stacjonarnym (ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice).
 4. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia przed jego upływem.

  III. Sklep.

  § 1. Informacje o Towarach i składanie Zamówień.
  1. Sprzedaż Towarów prezentowanych w Sklepie następuje na podstawie składanych Zamówień.
  2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów lub wycofywania Towarów dostępnych w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Portalu dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany cen lub innych warunków sprzedaży Towarów wiążąca dla Klienta jest cena lub warunki podane przy Towarze w chwili złożenia przez niego Zamówienia.
  3. Cena podana przy Towarze nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj i ilość Towarów objętych w Zamówieniu, przekraczających standardowo przyjęte w Sklepie ceny dostaw, złożenie Zamówienia może wymagać indywidualnego uzgodnienia kosztów dostawy o czym Klient zostanie powiadomiony w Sklepie przy informacjach o Towarze lub podczas składania Zamówienia.
  4. Ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskie.
  5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, chyba, że informacja przy Towarze wskazuje odmiennie.
  6. Prezentowane Towary w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a możliwość ich zakupienia zależy od ich dostępności w Sklepie.
  7. Zamówienia w Sklepie można składać bez rejestracji lub poprzez Konto Klienta.
  8. Aby złożyć Zamówienie, Klient musi przejść całą procedurę składania Zamówienia Towaru w Sklepie, tj. wybrany Towar dodać do koszyka, podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia lub skorzystać z Konta Klienta, dokonać wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz oznaczając oświadczenie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.[KK1] 
  9. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie przez niego oferty kupna określonego Towaru, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji Zamówienia.
  10. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelew na konto, płatności internetowe, płatności kartą płatniczą oraz płatność gotówką, przy czym płatność gotówką może nastąpić wyłącznie jeżeli formą dostawy jest odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym. Łączny koszt zakupu zależny jest od wybranego sposobu płatności i kosztów dostawy.

  § 2. Zawarcie umowy sprzedaży.
  1. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Zamówienia, Muzeum przeprowadza jego weryfikację. Muzeum zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego Zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji poprawności Zamówienia i dostępności Towarów nim objętych Muzeum powiadamia Klienta na Adres e-mail Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji. W przypadku braku objętych Zamówieniem Towarów, Zamówienie nie może być zrealizowane o czym Klient zostanie powiadomiony na Adres e-mail Klienta, a wszelkie środki zapłacone przez Klienta z tytułu złożonego Zamówienia zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. Muzeum dochowuje staranności by prezentowane w Sklepie Towary były dostępne, jednakże z uwag na to, że sprzedaż Towarów odbywa się jednocześnie w Sklepie i Sklepie stacjonarnym każdorazowo niezbędna jest weryfikacja ich dostępności.
  2. Z chwilą potwierdzenia przez Muzeum przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem, a Muzeum umowy sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego Zamówienia i Regulaminu. Muzeum na Adres e-mail Klienta przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z treścią Regulaminu.
  3. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (powyższe nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy, które przysługuje Konsumentowi) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
  4. Muzeum za zakupione Towary wystawia dowód sprzedaży. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Klient ma prawo wyboru opcji faktury VAT przy składaniu Zamówienia, wyrażając jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na Adres e-mail Klienta. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej. W przypadku gdy Klient nie wybrał opcji faktura Vat przy Zamówieniu, na wyraźny wniosek Klienta, złożony nie później niż 3 miesiące licząc od końca miesiąca w którym zawarto umowę sprzedaży, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT na podstawie zwróconego paragonu fiskalnego. Wystawienie faktury do paragonu, w przypadku gdy nabywcą jest przedsiębiorca wymaga podania numeru NIP przy Zamówieniu, bowiem wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy paragon zawiera NIP nabywcy.

  § 3. Realizacja Zamówienia.

  1. Termin realizacji Zamówienia obejmującego przeniesienie własności Towaru na Klienta wynosi do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Klient przy Zamówieniu obejmującym dostawę Towaru ma prawo wybrać sposób przekazania mu Towaru: odbiór własny w Sklepie stacjonarnym lub dostawa do Klienta (na adres Klienta lub w wybranym przez Klienta punkcie odbioru paczek dostawcy).
  3. W przypadku odbioru własnego Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania potwierdzenia przez Muzeum gotowości Towaru do odbioru. W przypadku dostawy do Klienta Towar nieodebrany przez Klienta od kuriera wróci do Muzeum jako nieodebrany w terminie. W każdym przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie, Muzeum wezwie Klienta na Adres e-mail Klienta do odbioru Towaru w dodatkowym terminie. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w dodatkowym terminie, Muzeum ma prawo anulować Zamówienie (odstąpić od umowy sprzedaży ) o czym poinformuje Klienta na Adres e-mail Klienta. Z chwilą odstąpienia od umowy przez Muzeum umowa sprzedaży Towaru ulega rozwiązaniu, a wszelkie środki zapłacone przez Klienta z tytułu zawartej Umowy sprzedaży zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.
  4. W przypadku Zamówienia z dostawą do Klienta, po otrzymaniu przesyłki od Muzeum i stwierdzeniu, że paczka nosi oznaki zniszczenia (dla przykładu: w formie nacięcia, nakłucia, wgniecenia opakowania), Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, a w przeciwnym razie, by uniknąć wątpliwości co do momentu powstania szkody, zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy lub Towar został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy Konsumenta.
  5. Realizacja Zamówienia - w przypadku Zamówienia płatnego przelewem lub płatnego kartą płatniczą - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Muzeum. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży . Po tym terminie Muzeum wezwie Klienta na Adres e-mail Klienta do zapłaty ceny Towaru objętego Zamówieniem w dodatkowym terminie. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w dodatkowym terminie, Muzeum ma prawo anulować Zamówienie (odstąpić od umowy sprzedaży) o czym poinformuje Klienta na Adres e-mail Klienta. Z chwilą odstąpienia od umowy przez Muzeum umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
  6. Realizacja Zamówienia, w przypadku Zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności internetowej, rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności o dokonaniu płatności.
  7. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu – w przypadku Zamówienia płatnego przelewem – podane zostaną wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży wysłanym na Adres e-mail Klienta.
  8. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady oraz warunki dokonywania zapłaty, określone przez podmiot obsługujący płatność.
  9. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach.

  § 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży.
  1. Konsument może odstąpić bez podania przyczyny od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania Towaru, tj. od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca dostawcą dostarczającym Towar, obejmie Towar w faktyczne posiadanie.
  2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument zobowiązany jest do złożenia Muzeum w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu – Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich).
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone:
   a) pisemnie na adres: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice
   b) mailowo na adres: sklep@domjp2.pl
   c) osobiście w Sklepie stacjonarnym (ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice).
  4. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia przed jego upływem.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, w wyniku której dostarczono Klientowi Towar, Konsument zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, na swój koszt. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Muzeum zwróci Konsumentowi kwotę odpowiadającą dokonanej przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, w wyniku której dostarczono Klientowi Towar, Muzeum może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  IV. Reklamacje.

  1. Klient może zgłosić do Muzeum reklamację:
   a) w przypadku Konsumenta i zawartej umowy sprzedaży Towaru: co do b) niezgodności Towaru z zawartą przez Klienta umową z Muzeum,
  2. w pozostałych przypadkach: co do wad Towaru lub świadczonych usług.
   a) Reklamacje mogą być składane:
   b) pisemnie na adres ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice
   c) mailowo na adres: sklep@domjp2.pl
  3. osobiście w Sklepie stacjonarnym (ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice)
  4. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, przedmiot reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
  5. Muzeum udziela odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
  6. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Towaru Kupujący powinien również udostępnić Towar celem weryfikacji podstaw reklamacji.
  7. Klient może dostarczyć reklamowany Towar osobiście do Sklepu stacjonarnego lub przesyłając na adres: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice. Dostarczenie reklamowanego Towaru do Sklepu odbywa się na koszt Klienta. W tym względzie Muzeum zaleca Klientom uprzedni kontakt z Muzeum w celu ustalenia szczegółów dostarczenia Towaru.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rf.gov.pl.
  9. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Muzeum jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  V. Postanowienia końcowe.

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
  2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o czym powiadomi Klienta przy pierwszym logowaniu na Konto Klienta z prawem do jego akceptacji bądź rezygnacji z korzystania z Konta Klienta. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji. Do umów zawartych w wyniku Zamówienia, których Zamówienie zostało złożone przed datą zmiany Regulaminu, obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
  3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta z Portalu, zawartą umową sprzedaży, w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www. domjp2.pl, a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.