Przejdź do treści
BILETY

Misja muzeum

Misją Muzeum jest upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na temat życia oraz nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, którego pontyfikat i przesłanie zajmuje wyjątkowe miejsce w polskim dziedzictwie narodowym. Muzeum stara się ukazywać kolejnym pokoleniom osobę Jana Pawła II – jako wzór człowieka szlachetnego, mądrego, otwartego na innych ludzi, cieszącego się autorytetem i szacunkiem.

Misja Muzeum obejmuje również wspieranie rodziny jako podstawowej, niezastąpionej wspólnoty kształtującej tożsamość człowieka, jego system wartości i postawę obywatelską, a także czynne uczestnictwo w budowie społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.

Statut Muzeum

Załącznik do Uchwały
Nr 501/10 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 6 maja 2010 roku

  Rozdział I Postanowienia ogólne

  § 1

  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), umowy z dnia 12 kwietnia 2010 roku o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz niniejszego statutu.


  § 2
  1. Muzeum jest instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym.
  2. Muzeum jest wspólną instytucją kultury utworzoną przez następujące Podmioty: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Gminę Wadowice oraz Archidiecezję Krakowską – będące Stronami umowy, o której mowa w § 1.
  3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Archidiecezja Krakowska oraz Gmina Wadowice zapewniają środki potrzebne do prowadzenia, utrzymania i rozwoju Muzeum.
  4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie i posiada osobowość prawną.
  5. Muzeum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a jego siedzibą jest miasto Wadowice.
  6. Muzeum używa pieczęci podłużnej o treści: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

  Rozdział II Zakres działalności

  § 3

  Celami działalności Muzeum są:
  1) upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania życia oraz Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II;
  2) inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym;
  3) czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.

  § 4

  Muzeum realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
  1) gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie pamiątek po osobie Karola Wojtyły oraz materiałów audiowizualnych, fotograficznych, materiałów rękopiśmiennych związanych z życiem i działalnością Ojca Świętego Jana Pawła II;
  2) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dzieł sztuki inspirowanych osobą Ojca Świętego Jana Pawła II;
  3) inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych, seminariów, konferencji i warsztatów związanych z nauką Ojca Świętego Jana Pawła II;
  4) organizowanie wystaw, imprez i przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II;
  5) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II;
  6) prowadzenie działalności edukacyjnej w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II;
  7) stwarzanie warunków organizacyjnych i lokalowych do upamiętnienia i twórczego wykorzystania dzieła Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II;
  8) promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym zgodnie z ideami, które głosił Ojciec Święty Jan Paweł II;
  9) współpracę z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą na rzecz pogłębiania wiedzy o dziele Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

  § 5

  Muzeum, realizując cele, o których mowa w § 3, współdziała w szczególności ze środowiskami kościelnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, a także mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, z kraju i z zagranicy.

  Rozdział III Nadzór i zarządzanie

   § 6

  1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Małopolskiego.
  2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Wadowice i Archidiecezja Krakowska zachowują prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami, które przekazały na rzecz Muzeum.

  § 7

  Przy Muzeum działa 11 osobowa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice, z zastrzeżeniem, że w składzie Rady będzie przynajmniej jeden przedstawiciel każdego z Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2. 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.).

  § 8
  1. Muzeum zarządza dyrektor, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
  2. Dyrektor Muzeum będzie powoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, na wniosek Metropolity Arcybiskupa Krakowskiego, jako przedstawiciela Archidiecezji Krakowskiej, i po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Wadowice.
  3. Dyrektor Muzeum może być odwołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wniosek któregokolwiek Podmiotu, o których mowa w § 2 ust. 2, przy czym inicjatywa Województwa Małopolskiego lub wniosek w tym zakresie złożony przez Archidiecezję Krakowską dla pozostałych Podmiotów są wiążące.
  4. Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzyskaniu zgody pozostałych Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej (Zarządcy) na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury.
  5. Do odwołania Zarządcy, o którym mowa w ust. 4, odpowiednie zastosowanie mają uregulowania określone w ust. 3 z uwzględnieniem zawartej umowy o zarządzaniu.
  6. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy lub zastępców w liczbie nie przekraczającej dwóch.
  7. Zastępców dyrektora zatrudnia Dyrektor.
  8. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
  1) organizowanie działalności Muzeum;
  2) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
  3) nadzór nad majątkiem Muzeum;
  4) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
  5) przedstawianie właściwym instytucjom i Podmiotowi, do którego rejestru Muzeum jest wpisane, planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
  6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
  7) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Muzeum pracowników.

  § 9

  1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
  2. Wszelkie czynności prawne rodzące zobowiązania finansowe lub skutkujące wydatkami, wymagają uprzedniej akceptacji głównego księgowego.

  § 10

  Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

  § 11

  1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej kolegiami, które są ciałami doradczymi dyrektora w zakresie statutowej działalności Muzeum.
  2. Kolegia tworzy dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.
  3. W skład kolegiów wchodzą osoby powołane przez dyrektora spośród pracowników merytorycznych Muzeum lub spoza ich grona.
  4. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniejszej niż połowa członków kolegium.
  5. Kolegia działają na podstawie opracowanych przez siebie i zatwierdzonych przez dyrektora Muzeum regulaminów.
  6. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

  Rozdział IV Gospodarka finansowa

  § 12

  1. Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie do celów wynikających z zakresu jego działania.
  2. Działalność Muzeum jest finansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Archidiecezję Krakowską i Gminę Wadowice, a także z dochodów własnych, dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
  3. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych i rachunkowości.
  4. Muzeum przedkłada projekt rocznego planu finansowego sporządzonego przez Muzeum do akceptacji Zarządu Województwa Małopolskiego. 5. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Podmiot, do którego rejestru Muzeum jest wpisane, po zasięgnięciu opinii pozostałych Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2. 6. W zakresie nabywania, zbywania i obciążania mienia Muzeum działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 13

  1. Przychodami Muzeum są dotacje Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, wpływy z prowadzonej działalności statutowej, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
  2. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
  3. Działalność określona w ust. 2 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
   a) usług wydawniczych;
   b) sprzedaży wydawnictw i pamiątek;
   c) wynajmu pomieszczeń;
   d) organizacji imprez.
  4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

  Rozdział V Postanowienia końcowe

  § 14

  1. Decyzję o połączeniu, podziale lub likwidacji Muzeum, z zastrzeżeniem art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ust. 2, podejmują Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, w drodze pisemnego porozumienia.
  2. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w § 1, przez którykolwiek z Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, rodzi skutek likwidacji Muzeum, chyba że pozostałe Podmioty postanowią inaczej, w każdym zaś razie wypowiedzenie umowy przez Archidiecezję rodzi skutek w postaci likwidacji Muzeum.
  3. Na okoliczność ewentualnej likwidacji Muzeum zastosowanie mają następujące regulacje:
   1) nieruchomość wraz z budynkiem, w którym Muzeum prowadzi działalność oraz wszelkimi trwale z gruntem związanymi częściami składowymi, zostanie zwrócona Archidiecezji Krakowskiej;
   2) wszelkie wniesione do używania przez Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, ruchomości zostaną im zwrócone;
   3) po zaspokojeniu wierzycieli wszelkie pozostałe składniki majątkowe zostaną zwrócone Podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 2, proporcjonalnie do poniesionych nakładów przez każdy z Podmiotów.
  4. Na okoliczność zwrotu Archidiecezji Krakowskiej posiadania nieruchomości, o której mowa w ust. 3 pkt 1, Archidiecezja Krakowska zatrzyma nakłady poniesione na tą nieruchomość i nie będzie zobligowana do zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych na tą nieruchomość przez Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, o ile w tym samym miejscu, przez okres czasu co najmniej do dnia dokonania pełnej amortyzacji nakładów przewidzianych umową, o której mowa w § 1, będzie prowadzona instytucja odpowiadająca w swych założeniach instytucji przewidzianej tą umową, niezależnie od jej rodzaju i sposobów prowadzenia.
  5. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec osób trzecich, a w relacjach między Podmiotami rozliczenia następują wedle ich zobowiązań co do kwot każdorocznych, obowiązujących w ustaleniach pomiędzy Podmiotami, nakładów.

  § 15

  Zmiany w statucie Muzeum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

  zobacz także