Przejdź do treści
BILETY
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II (Android)  oraz Dom Rodzinny Jana Pawła II (IOS)

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2021-01-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą
Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czajkowska-Sałapat.
E-mail: dostepnosc@domjp.pl
Telefon: 693592805

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Adres: Biuro Muzeum
ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice
e-mail: muzeum@domjp2.pl
Telefon: 338233555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia
 • możliwość czytania zawartości przycisków przy pomocy technologii asystujących
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • ścieżka zwiedzania z audiodeskrypcją
 • ścieżka zwiedzania w Polskim Języku Migowym