Przejdź do treści
BILETY

1. Uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego przysługują:

a)      uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
b)      uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
c)      uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
d)      uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
e)      uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
f)       uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
g)      osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
h)      nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, szkól działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a także nauczycielom uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
i)        osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
j)        kombatantom;
k)      osobom urodzonym lub zamieszkującym w granicach administracyjnych
Powiatu Wadowickiego.

2. Uprawnienia do skorzystania z biletu bezpłatnego przysługują:

a)        osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
b)        pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c)        członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
d)        posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 2019 poz. 1598 ze zm.);
e)        dzieciom do lat 7;
f)         weteranom i weteranom poszkodowanym;
g)        asystentom osób z niepełnosprawnością;
h)        jednenu nauczycielowi lub opiekunowi grupy przedszkolnej i szkolnej na każde 15 osób w grupie.

3. Uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego działacza opozycji antykomunistycznej przysługują:

a)      działaczom opozycji antykomunistycznej;
b)      osobom represjonowanym z powodów politycznych.

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia w opłacie za wstęp do Muzeum są odpowiednio:

a)        legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, doktoranta;
b)        legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm);
c)        legitymacje emeryta-rencisty;
d)        legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
e)        legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt. II ppkt 1lit. h. lub legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
f)         legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt. II ppkt 2 lit. b.;
g)        legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt. II ppkt1 lit. i. i pkt. II ppkt 2 lit. a.;
h)        zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
i)          legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
j)          Karta Polaka;
k)        dokumenty potwierdzające wiek;
l)          inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt. II ppkt 1 lit. a.-h., do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
m)      legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdzające status osoby, o której mowa w pkt. II ppkt. 3.
n)        dokumenty potwierdzające urodzenie lub zamieszkanie w granicach administracyjnych Powiatu Wadowickiego.

Karta Dużej Rodziny

5. Karta Dużej Rodziny, za jej okazaniem i na warunkach określających zasady korzystania z niej, upoważnia do zniżki 50% na zakup biletu normalnego i biletu ulgowego. Prawo do zniżki na Kartę Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu normalnego KDR lub biletu ulgowego KDR, których cena uwzględnia wskazaną zniżkę.