Przejdź do treści
BILETY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i udziału w warsztatach muzealnych (dalej: „Warsztaty”), organizowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą: ul. Kościelna 7; 34-100 Wadowice (dalej: „Muzeum”).
 2. Warsztaty organizowane są w wybranych terminach od poniedziałku do piątku, w sali teatralnej Muzeum, pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice.
 3. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych (dalej „Uczestnicy”). W zajęciach może wziąć od 10 do 30 osób – Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów w przypadku mniejszej lub większej liczby Uczestników. Warsztaty trwają od 60 do 90 minut, w zależności od wybranego przez Uczestników tematu zajęć i prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum (dalej: „Prowadzący”).
 4. Tematy Warsztatów dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych. Propozycje tematów można znaleźć na stronie internetowej Muzeum w zakładce Warsztaty

§ 2. Rezerwacja Warsztatów

 1. Rezerwacji Warsztatów można dokonać telefonicznie pod numerem 609 730 528 lub 33 823 35 65 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:45 lub mailowo: edukacja@domjp2.pl – najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem Warsztatów.
 2. Rezerwując Warsztaty należy wskazać temat, preferowany termin i godzinę Warsztatów, liczbę i wiek uczestników, nazwę placówki (dalej: „Zamawiający”), nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej za rezerwację, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Terminy i godziny Warsztatów ustalane są pomiędzy Muzeum i Zamawiającym w miarę wolnych terminów.

§ 3. Płatność

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Muzeum pod adresem: https://domjp2.pl/odwiedz-nas/#cennik-biletow
 2. Opiekun grupy nie ponosi kosztów udziału w Warsztatach.
 3. Płatności dokonuje się przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym rezerwację, w terminie podanym w mailu.
 4. Brak opłacenia rezerwacji w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację powoduje jej automatyczne anulowanie.

§ 4. Udział w Warsztatach

 1. Opiekunowie grupy podczas Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników Prowadzący ma prawo przerwać Warsztaty. W takim przypadku poniesione koszty nie są zwracane.
 2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń Prowadzącego.
 3. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania Warsztatów i są zobowiązani do aktywnej współpracy z Prowadzącym, między innymi w kwestii utrzymania dyscypliny wśród uczestników zajęć.
 4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za grupę uczestniczącą w Warsztatach na podstawie jego Zamówienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez uczestnika Warsztatów, Muzeum ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego.
 5. W przypadku spóźnienia się grupy Prowadzący kończy zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

§ 5. Rezygnacja i odwołanie Warsztatów

 1. Rezygnacja z Warsztatów powinna być zgłoszona mailowo na adres: edukacja@domjp2.pl najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem Warsztatów. W przypadku Warsztatów odbywających się w poniedziałek – najpóźniej do godz. 15:00 w czwartek poprzedzający termin Warsztatów.
 2. W przypadku rezygnacji z Warsztatów z pominięciem powyższych zasad lub w przypadku niestawienia się Uczestników w dniu Warsztatów, Muzeum nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego opłat za Warsztaty.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przełożenia Warsztatów na inny wolny termin. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z Muzeum mailowo lub telefonicznie pod numerami wskazanymi w ust. 1.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.
 5. W przypadku odwołania opłaconych Warsztatów z powodów leżących po stronie Muzeum, Zamawiający otrzymuje zwrot wniesionych opłat w wysokości 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji.

§ 6. Postanowienia porządkowe

 1. MKażdy Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych dostępnych w miejscu prowadzenia zajęć oraz przestrzegania próśb i poleceń Prowadzących.
 2. Uczestnicy z widocznymi objawami infekcji nie mogą brać udziału w Warsztatach.
 3. W sali warsztatowej zabrania się spożywania posiłków.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 2. W sprawach danych osobowych Zamawiających (w tym osób ich reprezentujących) mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 3. Przetwarzanie informacji dotyczących Zamawiających mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 4. Dane Zamawiających są przetwarzane przez Muzeum wyłącznie w celu wykonania umowy, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (np. przeprowadzenia Warsztatów, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 6. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 7. Dane osobowe Uczestników Warsztatów i wykładów są przetwarzane wyłącznie w przypadkach gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów lub wykładów, z uwagi na jego charakter lub treść. Na podstawie odrębnej zgody może być również przetwarzany wizerunek uczestników.
 8. W stosunku do swoich danych osobowych Zamawiający i Uczestnik ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie , zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Przetwarzanie danych Zamawiających i Uczestników nie  polega na profilowaniu.

§ 8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub zamówionymi Warsztatami, w przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.