Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62

 

REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „Z LOLKIEM DO SZKOŁY – GO!” Edycja 2020

Tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2020 r.

1. Organizator

Organizatorem akcji społecznej „Z Lolkiem do szkoły – GO!” (dalej zwanej: „Projektem”) jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą przy ul. Kościelnej 7, 34-100 Wadowice, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod numerem: RIK 26/10, NIP: 551-25-80-813, REGON: 121214635 (dalej zwane: „Muzeum” lub „Organizatorem”).

 

2. Uczestnicy

 1. W Projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież znajdujące się w wieku od 7 do 18 lat (decyduje rok urodzenia), mające miejsce zamieszkania na terenie powiatu wadowickiego. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia (niepełnoletni), wymagana jest zgoda uczestnictwa w Projekcie wyrażona na formularzu zgłoszeniowym przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnikami Projektu nie mogą być najbliżsi członkowie rodzin (dzieci, rodzeństwo, siostrzeńcy, bratankowie) pracowników i członków Organizatora, a także członków komisji oceniającej zgłoszenia.
 3. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 1, zdanie 2. Uczestnik bierze udział w Projekcie osobiście.
 4. Każdy z uczestników może nadesłać do Projektu tylko jedno zgłoszenie.

 

3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia Projektu. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Projektu mają charakter uzupełniający i zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: http://www.domjp2.pl oraz prowadzonych przez niego portalach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 2. Projekt jest jedną z inicjatyw społecznych, podejmowanych przez Muzeum w jubileuszowym roku 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
 3. Projekt rozpoczyna się w dniu 28 lipca 2020 r. i trwa do 9 października 2020 r. włącznie.

 

4. Cele Projektu

Celami Projektu są:

 • Uczczenie 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
 • Zwrócenie uwagi na pasje, talenty i zainteresowania, pielęgnowane przez młodych ludzi.
 • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich pasji
 • Dostrzeżenie realnych problemów – w tym także materialnych – utrudniających realizację zainteresowań.
 • Modelowanie właściwych postaw wśród lokalnej społeczności.
 • Kształtowanie wrażliwości i umiejętności postrzegania rzeczywistości przez pryzmat wartości chrześcijańskich.
 • Inspirowanie inicjatyw obywatelskich o wymiarze uniwersalnym.
 • Promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym zgodnie z ideami, które głosił Ojciec Święty Jan Paweł II.
 • Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na możliwość wykorzystania pasji, talentów i zainteresowań do kształtowania swojej przyszłości, w tym m.in. zawodowej.
 • Zachęta do dzielenia się swymi pasjami, talentami i zainteresowaniami.

 

5. Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży posiadających ciekawe pasje, talenty i zainteresowania, warte wsparcia w ich twórczym rozwijaniu. Organizator chce także zwrócić uwagę na rozmaite problemy – w tym także materialne – które niejednokrotnie utrudniają rozwój wspomnianych zainteresowań oraz ograniczają wykazywaną przez dzieci i młodzież wytrwałość i determinację w dążeniu do ich realizacji.
 3. Warunkami uczestnictwa w Projekcie są:
  a) dokonanie zgłoszenia do Projektu za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Organizatora: http://www.domjp2.pl, z podaniem następujących danych (w przypadku uczestnika niepełnoletniego formularz wypełnia jego rodzic lub opiekun prawny):

  • imię i nazwisko uczestnika (wymagane);
  • imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (wymagane w przypadku uczestnika niepełnoletniego);
  • dane kontaktowe uczestnika (a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica lub opiekuna prawnego): adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy;
  • krótki opis pasji, talentu lub zainteresowania;
  • wskazanie narzędzia, materiału potrzebnego do rozwoju pasji, talentu, zainteresowania;
  • załączenie materiału filmowego lub fotograficznego – w formie pliku cyfrowego – prezentującego rezultaty pasji, talentów lub zainteresowań (opcja zalecana – wspomniany materiał pomoże komisji oceniającej lepiej poznać specyfikę pasji, talentu lub zainteresowania);
  • oznaczenie klauzul o akceptacji regulaminu, zgody na uczestnictwo w Projekcie wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego), zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgody są dobrowolne, ale ich zaakceptowanie jest niezbędne do udziału w Projekcie), oświadczenia o zobowiązaniach uczestnika/ przedstawiciela ustawowego.

  b) przestrzeganie postanowień Regulaminu.

 4. Zgłoszenia do Projektu można realizować w terminie od 28 lipca do 18 września 2020 r.
 5. Za termin zgłoszenia do udziału w Projekcie uznaje się datę wpłynięcia prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do Organizatora.
 6. Zgłoszenia do Projektu, które wpłyną do Organizatora po terminie wskazanym w ust. 4, jak również zgłoszenia niezawierające kompletu danych nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu Projektu.
 7. Z chwilą dostarczenia do Organizatora materiałów filmowych i fotograficznych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3, ich własność przechodzi na Organizatora, w zakresie w jakim stanowić one będą utwór lub artystyczne wykonanie utworu. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) udziela Organizatorowi, bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej uprawniającej Organizatora do korzystania z ww. materiałów w działalności statutowej Organizatora, w celach informacyjnych i promocyjnych o Projekcie i Organizatorze, a w ramach tego w szczególności: powielania w zapisie cyfrowym, utrwalania i przechowywania na wszelkich nośnikach, w tym w pamięci komputerów, publicznego prezentowania, także za pośrednictwem sieci Internet, tłumaczenia na wszystkie języki.

 

6. Ocena zgłoszeń

 1. Oceny zgłoszeń nadesłanych do Projektu dokona komisja powołana przez Organizatora, w składzie:
  Aneta Krupka – Przewodniczący
  Magdalena Klaja – Zastępca Przewodniczącego
  Jolanta Migdałek – Sekretarz
  Tomasz Bagiński – Członek
  Magdalena Maślona – Członek
 2. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja wskaże uczestników, którym zostanie udzielone wsparcie rzeczowe, służące rozwojowi ich pasji/ zainteresowań/ talentów.
 3. Dokonując oceny zgłoszeń komisja uwzględni charakter najciekawszych zainteresowań, pasji i talentów, realną szansę ich rozwoju dzięki udzielonemu wsparciu oraz możliwość sfinansowania wsparcia z funduszy Projektu.
 4. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. O decyzji komisji, każdy z uczestników (jego przedstawiciel ustawowy) zostanie poinformowany indywidualnie wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.
 6. Uroczyste wręczenie wsparcia rzeczowego nastąpi 9 października 2020 r. w Sali Teatralnej przy Domu Katolickim (Pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice). Wydarzenie będzie miało charakter publiczny, jednak z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego w kraju stanu epidemii. Wydarzenie to będzie również prezentowane w dokumentacji fotograficznej na stronie Organizatora na portalach społecznościowych, z których korzysta (Facebook, Instagram).
 7. W razie nieobecności uczestnika, wskazanego do otrzymania wsparcia rzeczowego, Organizator na koszt uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) prześle wsparcie rzeczowe na wskazany przez niego adres bądź pozostawi nagrodę do osobistego odbioru w Biurze Muzeum Dom Rodzinni Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice), gdzie będzie można ją odebrać do dnia 30 października 2020 r., w godz. 9:00 – 15:30.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie wsparcie rzeczowe z jakiejkolwiek przyczyny.
 9. W razie zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, Organizator zastrzega możliwość odwołania uroczystego wręczenia wsparcia rzeczowego, o którym mowa w ust. 6, z możliwością przekazania go wyłącznie pocztą tradycyjną.

 

7. Wsparcie rzeczowe

 1. Dziesięciu uczestnikom Projektu, wskazanym przez komisję, o której mowa w § 6. ust. 1, zostanie udzielone wsparcie rzeczowe, służące rozwojowi ich zainteresowań, odpowiadające rzeczywistemu zapotrzebowaniu wskazanemu przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Nie ma możliwości wypłaty równowartości finansowej wsparcia, o którym mowa w ust. 1, w gotówce.
 3. Wsparcie rzeczowe zostanie zakupione z funduszy Organizatora w tym środków finansowych otrzymanych od sponsorów zewnętrznych, do których Organizator wystąpił z propozycją wsparcia Projektu.
 4. Uczestnik zobowiązany jest wykorzystać otrzymane wsparcie na rozwój swojego talentu lub zainteresowania zgłoszonego do Projektu. W tym też celu:
  a) otrzymane wsparcie rzeczowe nie może być przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego sprzedane bądź przekazane osobie trzeciej w okresie dwóch lat od daty jego otrzymania;
  b) uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny umożliwi Organizatorowi gromadzenie informacji (w formie ankiety) na temat rozwoju pasji, talentu lub zainteresowania uczestnika dzięki uzyskanemu wsparciu, w okresie jednego roku od daty jego otrzymania. Zgormadzone informacje posłużą Organizatorowi do celów statystycznych i marketingowych.
 5. Sponsorzy wsparcia rzeczowego zostaną ogłoszeni przy jego wręczaniu oraz na stronie internetowej Organizatora oraz prowadzonych przez niego portalach społecznościowych (Facebook, Instagram).

8. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, przesyłając zgłoszenie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przekazanych danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem Projektu, objętych zgłoszeniem i załączonym do niego materiałem prezentującym talent lub zainteresowanie uczestnika, a także w materiałach z realizacji Projektu, w tym wizerunku.
 2. Podanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku osób niepełnoletnich – jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania i/lub brak zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym Regulaminem uniemożliwi wzięcie udziału w Projekcie z uwagi na jego zasady i przebieg.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: RODO – (Dz. Urz. UE L119/1) Organizator informuje, że:
  a) Administratorem danych osobowych uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku osób niepełnoletnich – jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą przy ul. Kościelnej 7, 34-100 Wadowice, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod numerem: RIK 26/10, NIP: 551-25-80-813, REGON: 121214635, kontakt pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: muzeum@domjp2.pl;
  b) Inspektorem ochrony danych w Muzeum jest adw. Konrad Krawczyk, kontakt pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@domjp2.pl;
  c) cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 • Administrator będzie przetwarzać dane uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego w celach należytego przeprowadzenia Projektu, w tym zapoznania się ze zgłoszeniem, jego oceny formalnej i oceny komisji, wyłonienia osób uprawnionych do wsparcia, przekazania nagród, publicznego ich wręczenia, upowszechnienia informacji o Projekcie oraz jego realizacji;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
 • Administrator będzie przetwarzać dane uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego w celu wypełnienia prawnie ciążących obowiązków, np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, archiwalnych; podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
 • Administrator będzie przetwarzać dane uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego w ramach swojej działalności statutowej, promując i rozpowszechniając wydarzenia społeczne; podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 pkt e) RODO);d) dane osobowe uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia Projektu, a po jego zakończeniu przechowywane w zakresie, celu i przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym dotyczącymi archiwizowania dokumentacji Muzeum;
  e) uczestnikowi, jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkujące zakończeniem przetwarzania tych danych przez Administratora w zakresie w jakim to znajdowało podstawę w udzielonej zgodzie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, w dowolnej formie;
  f) uczestnikowi, jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania do przeniesienia danych;
  g) w każdej chwili uczestnikowi, jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) RODO, wówczas Muzeum przestanie przetwarzać ich dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do wspomnianych danych istnieją dla Muzeum ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego, lub dane będą niezbędne Muzeum do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  h) na działania Muzeum w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje uczestnikowi, jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  i) w stosunku do danych osobowych uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  j) dane osobowe uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi Muzeum współpracuje (odbiorcy) w ramach działalności statutowej oraz w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych i prawnych, organizatorów Muzeum, na potrzeby realizacji powyższych celów, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do udziału w projekcie.
 2. Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, terminów związanych z przebiegiem Projektu, składu personalnego komisji, o czym powiadomi informacją opublikowaną na swojej stronie internetowej: http://www.domjp2.pl oraz portalach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 4. Z ważnych przyczyn, motywowanych interesem publicznym, Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizacji Projektu.
 5. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Projektem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2020 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu, o ile Organizator nie postawi inaczej.