Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Referent – termin zgłoszeń do 11.03.2022 roku

Wadowice, dnia 01.03.2022r
Nasz znak: DK.1102.3.2022

UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wszystkie dokumenty
aplikacyjne w związku z prowadzoną rekrutacją winny być kierowane wyłącznie
w formie cyfrowej na adres: muzeum@domjp2.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

 

 Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ogłasza konkurs na stanowisko: referent
Miejsce w strukturze organizacyjnej: 
stanowisko bezpośrednio podległe Głównej Księgowej, Dział Księgowości
Miejsce pracy: Wadowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Umowa: umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny)
Termin zatrudnienia: niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 1. Przyjmowanie, opisywanie i przygotowanie dokumentów do księgowania;
 2. Wprowadzanie faktur sprzedaży i faktur zakupu do programu księgowego Optima;
 3. Wystawianie faktur sprzedaży;
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie znakowania środków trwałych i wyposażenia;
 6. Nadzór nad rozrachunkami z kontrahentami;
 7. Archiwizacja dokumentów księgowych;
 8. Udział w przygotowywaniu wszelkiej sprawozdawczości księgowej wymaganej przepisami prawa oraz zleconej przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrekcję;
 9. Wykonywanie codziennych prac biurowych;
 10. Prowadzenie dokumentacji w ramach realizowanych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi;
 11. Realizacja innych zadań związanych z polityką księgową zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz członków Dyrekcji.
 12. W zastępstwie realizacja zadań w zakresie obsługi kasy głównej Muzeum oraz sporządzenie dokumentacji z tym związanej;
 13. W zastępstwie realizacja zadań w zakresie obsługi kasy biletowej Muzeum oraz sporządzanie dokumentacji z tym związanej;

Wymagania konieczne:

 • minimum średnie wykształcenie;
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word) oraz środowiska Windows;

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolność do organizacji pracy własnej;
 • kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów;
 • odpowiedzialność i sumienność;
 • samodzielność i pracowitość, własna inicjatywa;
 • gotowość do wykonywania rutynowych i powtarzalnych czynności.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny w języku polskim;
 • życiorys (CV) w języku polskim;

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 22Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), należy złożyć oświadczenie o poniższej treści. (Dane osobowe nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 22Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. księgowości.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Organizator naboru informuje, iż:

 1. Wszystkie dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11.03.2022 r.
 2. Wszystkie dokumenty aplikacyjne w związku z prowadzoną rekrutacją winny być kierowane wyłącznie w formie cyfrowej na adres: muzeum@domjp2.pl lub za pośrednictwem ePUAP.
 3. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą rozpatrywane.
 4. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

– I etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) na podstawie nadesłanych aplikacji. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie informacji email, a jeżeli nie ma takiej możliwości telefonicznie lub listem poleconym zwykłym;

– II etap – polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Kandydat zatwierdzony do przyjęcia na stanowisko objęte naborem zostanie zawiadomiony o tym fakcie telefonicznie lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozostali kandydaci uczestniczący w drugim etapie naboru otrzymają pisemne zawiadomienie listem zwykłym.

 1. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Złożone dokumenty winny być podpisane przez kandydata. Organizator dopuszcza złożenie CV bez podpisu kandydata.
 3. Organizator naboru zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia oraz zmiany wymagań w ramach prowadzonej procedury naboru w każdym terminie.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów/kandydatek.

 

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Kościelna 7, adres e-mail: muzeum@domjp2.pl, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07;

2) W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, adwokatem Konradem Krawczykiem, przesyłając e-mail na adres iod@domjp2.pl lub korespondencyjnie na adres Muzeum;

3) Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
 3. a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. wizerunek).

4) Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa ma charakter obligatoryjny, niezbędny dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych opiera się na zasadzie dobrowolności.

5) Konsekwencje niepodania danych osobowych:

 1. niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.
 2. zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje oceną Pani/Pana kandydatury wyłącznie o podane dane.

6) Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Muzeum, na nowej podstawie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane te są przetwarzane nie dłużej niż do cofnięcia tej zgody.

7) Prawo osób, których dane osobowe dotyczą:

 1. prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. prawo dostępu do swoich danych,
 3. prawo do sprostowania swoich danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do usunięcia danych osobowych,
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8) Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, wykonującym na rzecz Muzeum usługi w zakresie spraw kadrowych oraz spraw prawnych i tylko na potrzeby i w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.