Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Opiekun ekspozycji muzealnych – termin zgłoszeń do 11.03.2022 roku

Wadowice, 01.03.2022
Nasz znak: DK.1102.4.2022

UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wszystkie dokumenty
aplikacyjne w związku z prowadzoną rekrutacją winny być kierowane wyłącznie
w formie cyfrowej na adres: muzeum@domjp2.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ogłasza konkurs na stanowisko:
Opiekun ekspozycji muzealnych

Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Zastępcy Dyrektora ds. programowych
Miejsce pracy: Wadowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Umowa: o pracę (pierwsza umowa na okres próbny)

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych;
 • przygotowywanie i realizowanie tematycznego zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • nadzór i sprawowanie opieki nad zbiorami znajdującymi się na wystawie stałej oraz wystawach czasowych organizowanych przez Muzeum;
 • współpraca przy tworzeniu wystaw czasowych;
 • udzielanie zwiedzającym informacji dotyczących wystaw i eksponatów;
 • przekazywanie Dyrektorowi, na piśmie, wszelkich uwag ze strony zwiedzających dotyczących wystawy;
 • współpraca przy tworzeniu raportów dot. zwiedzających z podziałem na kraj pochodzenia grupy;
 • współpraca z Działem Obsługi Zwiedzania.

Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):

 • minimum średnie wykształcenie;
 • biegła znajomość pakietu MS Office oraz środowiska Windows;
 • dyspozycyjność do pracy w dniach tradycyjnie wolnych od pracy, tj. w soboty i niedziele.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość języka hiszpańskiego, włoskiego lub języka angielskiego w mowie i piśmie; biegła znajomość dwóch języków będzie dodatkowym atutem;
 • studnia podyplomowe w zakresie muzealnictwa będą dodatkowym atutem;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • wysoko rozwinięte umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji;
 • odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV).

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Opiekun ekspozycji muzealnych.

………………………………………………………………..
własnoręczny podpis”.

 

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wszystkie dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie cyfrowej
na adres: muzeum@domjp2.pl lub za pośrednictwem ePUAP
w terminie do dnia 11.03.2022 r. (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Dyrektor
Ks. Łukasz Piórkowski

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Kościelna 7, adres e-mail: muzeum@domjp2.pl, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07;

2) W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, adwokatem Konradem Krawczykiem, przesyłając e-mail na adres iod@domjp2.pl lub korespondencyjnie na adres Muzeum;

3) Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

I. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
II. zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. wizerunek).

4)      Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa ma charakter obligatoryjny, niezbędny dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych opiera się na zasadzie dobrowolności.

5)      Konsekwencje niepodania danych osobowych:

 1. niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.
 2. zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje oceną Pani/Pana kandydatury wyłącznie o podane dane.

6)      Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Muzeum, na nowej podstawie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane te są przetwarzane nie dłużej niż do cofnięcia tej zgody.

7)      Prawo osób, których dane osobowe dotyczą:

 • prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8)      Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, wykonującym na rzecz Muzeum usługi w zakresie spraw kadrowych oraz spraw prawnych i tylko na potrzeby i w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

9)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.