Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Opiekun ekspozycji muzealnych – termin zgłoszeń do 21.08.2022

Wadowice, 11.08.2022
Nasz znak: DK.1102.10.2022

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ogłasza konkurs na stanowisko:

Opiekun ekspozycji muzealnych
Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe
Zastępcy Dyrektora ds. programowych
Miejsce pracy: Wadowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba wolnych stanowisk: 2
Umowa: o pracę na czas określony (pierwsza umowa na okres próbny)

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych;
 • przygotowywanie i realizowanie tematycznego zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • nadzór i sprawowanie opieki nad zbiorami znajdującymi się na wystawie stałej oraz wystawach czasowych organizowanych przez Muzeum;
 • współpraca przy tworzeniu wystaw czasowych;
 • udzielanie zwiedzającym informacji dotyczących wystaw i eksponatów;
 • przekazywanie Dyrektorowi, na piśmie, wszelkich uwag ze strony zwiedzających dotyczących wystawy;
 • współpraca przy tworzeniu raportów dot. zwiedzających z podziałem na kraj pochodzenia grupy;
 • współpraca z Działem Obsługi Zwiedzania.

Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):

 • minimum średnie wykształcenie;
 • biegła znajomość pakietu MS Office oraz środowiska Windows;
 • dyspozycyjność do pracy w dniach tradycyjnie wolnych od pracy, tj. w soboty i niedziele.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość języka hiszpańskiego, włoskiego lub języka angielskiego w mowie i piśmie; biegła znajomość dwóch języków będzie dodatkowym atutem;
 • studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa będą dodatkowym atutem;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • wysoko rozwinięte umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji;
 • odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny w języku polskim;
 • życiorys (CV).

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 22Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 22Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Opiekun ekspozycji muzealnych.

 

………………………………………………………………..
własnoręczny podpis”.

 

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Dokumenty aplikacyjne należy składać

w formie cyfrowej na adres: muzeum@domjp2.pl, za pośrednictwem ePUAP lub osobiście w biurze Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice w terminie do dnia 
21.08.2022 r. (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dyrektor
Ks. Łukasz Piórkowski

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Kościelna 7, adres e-mail: muzeum@domjp2.pl, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07;

2)      W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, adwokatem Konradem Krawczykiem, przesyłając e-mail na adres iod@domjp2.pl lub korespondencyjnie na adres Muzeum;

3)      Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

i.            ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

ii.            zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. wizerunek).

4)      Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa ma charakter obligatoryjny, niezbędny dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych opiera się na zasadzie dobrowolności.

5)      Konsekwencje niepodania danych osobowych:

 1. niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.
 2. zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje oceną Pani/Pana kandydatury wyłącznie o podane dane.

6)      Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Muzeum, na nowej podstawie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane te są przetwarzane nie dłużej niż do cofnięcia tej zgody.

7)      Prawo osób, których dane osobowe dotyczą:

– prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo dostępu do swoich danych,

– prawo do sprostowania swoich danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8)      Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, wykonującym na rzecz Muzeum usługi w zakresie spraw kadrowych oraz spraw prawnych i tylko na potrzeby i w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

9)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.