Uprawnienia do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp

1. Określa się następujące grupy osób uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych:

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

c) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

e) kombatantom

2. Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
e) dzieciom do lat 7.

3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi zwolnienia w opłacie za wstęp do Muzeum są:

a) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
b) legitymacje emeryta-rencisty;
c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
d) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w ust. II pkt 1c i ust. II pkt 2b;
e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w ust. II pkt1d i ust. II pkt 2a;
f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
g) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
b) Karta Polaka;
i) dokumenty potwierdzające wiek;
j) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w ust. II pkt 1a-1c, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4. Karta Dużej Rodziny:

za jej okazaniem i na warunkach określających zasady korzystania z niej, upoważnia do zniżki 50 % na zakup biletu normalnego i biletu ulgowego. Prawo do zniżki na Kartę Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu normalnego KDR lub biletu ulgowego KDR, których cena uwzględnia wskazaną zniżkę.