Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

I. Postanowienia ogólne

 1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej oraz w kasach Muzeum.
 2. We wtorki każdego miesiąca zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne zwiedzanie wymaga okazania ważnego, bezpłatnego biletu wstępu przy wejściu na ekspozycję (do pobrania w kasie Muzeum). W przypadku zwiedzania bezpłatnego z audioprzewodnikiem Muzeum zastrzega możliwość pobierania opłat za wypożyczenie audioprzewodnika zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W jednym dniu każdego miesiąca, w określonych godzinach, zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum odbywa się w systemie tzw. „cichych godzin”, w czasie których multimedia generujące dźwięki i migające światła pozostaną wyłączone. Muzeum dni i godziny zwiedzania ekspozycji w systemie tzw. „cichych godzin” ogłasza na stronie internetowej https://www.domjp2.pl. Zwiedzanie odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, przy czym wybór terminu zwiedzania w czasie tzw. „cichych godzin” zwiedzania nie wpływa na jego cenę.
 4. Zasady sprzedaży i rezerwacji biletów określa Regulamin sprzedaży biletów wstępu.
 5. Każdy zwiedzający, z chwilą zakupu biletu lub odebrania bezpłatnego biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść regulaminu udostępniona jest zwiedzającym w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej https://www.domjp2.pl.

II. Podstawowe zasady zwiedzania

 1. Wejście na teren ekspozycji Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu w dniu wskazanym na bilecie. Na stronie internetowej https://www.domjp2.pl znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zakupach, rezerwacjach, opłatach za wstęp na ekspozycję Muzeum oraz terminach i dostępności biletów, w tym aktualny Regulamin sprzedaży biletów wstępu.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin wskazany na bilecie.
 3. Biletu uprawniającego do zwiedzania nie można wymieniać ani odsprzedawać.
 4. Przez wzgląd na możliwości lokalowe i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity zwiedzających, chyba że Muzeum postanowi inaczej. Ze względów bezpieczeństwa, uwzględniając możliwości lokalowe i charakterystykę ekspozycji, zwiedzanie odbywa się w sposób indywidualny. Muzeum zastrzega, iż z uwagi na ograniczenia prawne związane z epidemią a dotyczące liczby osób mogących przebywać w budynku (z wyłączeniem obsługi), zwiedzanie Muzeum możliwe jest jedynie z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa określających limity osób obowiązujących w danym dniu i z tego powodu czas wejścia do budynku może ulegać zmianie.
 5. W okresach obowiązywania, na mocy przepisów prawa, limitów osób mogących jednocześnie przebywać w budynku Muzeum, przy jednoczesnym wyłączeniu osób zaszczepionych przeciwko Covid-19, osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 nie będą wliczane do limitu na podstawie i na warunkach określonych w przepisach prawa.
 6. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowy wykaz udogodnień i przedsięwzięć dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami znajduje się na stronie internetowej https://www.domjp2.plw zakładce Dostępność.
 7. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia, niewykorzystania w terminie określonym na bilecie.
 8. Pracownicy Muzeum uprawnieni są do kontroli biletów osób przebywających w Muzeum. Zwiedzający winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania do kontroli.
 9. Wydanie biletu ulgowego oraz biletu bezpłatnego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Muzeum w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul. Kościelnej 7.
 10. W przypadku organizacji innych wydarzeń na terenie ekspozycji stałej przy ul. Kościelnej 7 mogą obowiązać dodatkowe zasady, których treść udostępniana jest/będzie na stronie internetowej https://www.domjp2.pl oraz w kasach biletowych Muzeum.

 

III. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem.

 1. Zwiedzanie ekspozycji stałej jest możliwe z wykorzystaniem audioprzewodnika.
 2. Muzeum jest właścicielem oraz dysponentem audioprzewodników i wypożycza je zwiedzającym na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem (usługa w cenie biletu) lub na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne po uiszczeniu opłaty za wypożyczenie audioprzewodnika określonej w cenniku biletów (na podstawie paragonu potwierdzającego uiszczenie opłaty).
 3. Każdy zwiedzający uprawniony do korzystania z audioprzewodnika otrzymuje przy wejściu na ekspozycję audioprzewodnik wraz z zestawem słuchawek jednorazowych.
 4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie korzystające z audioprzewodnika ponosi osoba pod opieką której pozostają.
 5. Audioprzewodnik może być używany tylko na terenie ekspozycji stałej Muzeum – obowiązuje zakaz wynoszenia audioprzewodników na zewnątrz.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 7. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
 8. korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem;
 9. zwrotu audioprzewodnika po zakończeniu zwiedzania w miejscu do tego przeznaczonym,
 10. potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego audioprzewodnika w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia Muzeum;
 11. zwrotu audioprzewodnika w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu wydania;
 12. pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez wypożyczającego, a w przypadku niemożliwości naprawy audioprzewodnika, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń,;
 13. pokrycia kosztów zakupu nowego audioprzewodnika w przypadku zagubienia audioprzewodnika;
 14. niekopiowania, nagrywania lub przegrywania nagrań z audioprzewodnika.
 15. Zwiedzający w trakcie zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum może skorzystać z aplikacji z audioprzewodnikiem pn. „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”, dostępnej do pobrania na własne urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub IOS.
 16. Za pobranie i korzystanie z aplikacji nie jest uiszczana dodatkowa opł
 17. Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika w formie aplikacji zobowiązany jest do korzystania ze słuchawek w czasie odsłuchiwania nagrań.

III. Postanowienia porządkowe

 1. Każdy zwiedzający wchodzący na ekspozycję jest zobowiązany do:
 • zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który będzie udostępniony w specjalnym dozowniku przy wejściu na ekspozycję lub noszenia jednorazowych rękawiczek ochronnych przez cały czas przebywania na terenie ekspozycji Muzeum;
 • zachowania odległości min. 1,5 metra od innych zwiedzających, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem poniżej 13. roku życia; obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących;
 • zachowania rygorystycznych zasad higieny, m.in. unikanie kontaktu z powierzchniami dotykowymi;
 1. Z muzealnych wind należy korzystać pojedynczo. Małoletniemu dziecku lub osobie z niepełnosprawnością towarzyszy opiekun.
 2. Osoby z widocznymi objawami infekcji mogą zostać niewpuszczone na teren Muzeum.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na ekspozycji Muzeum, są przekazywane przez opiekunów ekspozycji.
 4. Każdy zwiedzający w trakcie zwiedzania ma obowiązek poruszać się zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania oraz stosować się do poleceń pracowników Muzeum.
 5. Za osoby, którym z powodu wieku, stanu psychicznego lub cielesnego winy przypisać nie można odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby, pod których opieką pozostają (opiekun prawny). Opiekun prawny ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby.
 6. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 7. W budynku Muzeum działa monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we wszystkich pomieszczeniach. W zakresie stosowanego przez Muzeum monitoringu, w celach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób, działa monitoring, rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przechowywanie danych trwa nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem, że nagranie może ulec zniszczeniu wcześniej poprzez stałą, bieżącą rejestrację. W przypadku gdy zapisane obrazy mają stanowić dowód wsprawie (np. w razie kradzieży) mogą być przechowywane przez Muzeum, aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum monitoringu dostępne są w Polityce prywatności Muzeum na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.
 8. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia;
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
 • wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • dotykania eksponatów oraz zainstalowanych na ekspozycji urządzeń multimedialnych,
 • palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez, niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych, bieganie, wchodzenie do sfer wyłączonych ze zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy inny sposób;
 • fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego rozpowszechniania lub publicznego prezentowania w celach komercyjnych, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne muzealia objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia, stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu.
 1. W przypadku stwierdzenia, że wejście osoby na teren Muzeum stanowiłoby naruszenie, któregoś z zakazów określonych w ust. 9, pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu ceny biletu. W przypadku naruszenia w trakcie zwiedzania poszczególnych zakazów określonych w niniejszym regulaminie przewodnicy, opiekunowie ekspozycji, pracownicy Muzeum oraz osoby upoważnione przez Muzeum, w tym pracownicy ochrony, mają prawo nakazać zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.
 2. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.