Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Regulamin sprzedaży biletów wstępu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II W Wadowicach, zwane dalej Muzeum prowadzi sprzedaż biletów wstępu na wystawę stałą Muzeum znajdującą się w budynku przy ul. Kościelnej 7, 34 – 100 Wadowicach (zwaną dalej: wystawa), w tym za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Wadowicach, ul. Kościelna 7, 34‑100 Wadowice, NIP: 551-25-80-813.
 3. Niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady systemu sprzedaży biletu wstępu na wystawę (zwanego dalej: system sprzedaży biletów), w tym warunki korzystania z systemu, prawa i obowiązki stron umów zawieranych za pośrednictwem tego systemu. Cena biletów, warunki i zasady umowy o świadczenie usług zwiedzania wystawy na podstawie zakupionego biletu oraz zasady zwiedzania wystawy określone zostały w Regulaminie zwiedzania i informacjach dostępnych na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl).
 4. Każdy chcący skorzystać z systemu sprzedaży biletów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. System sprzedaży biletów obejmuje:
  a) system online dostępny na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl),
  b) sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum: Plac Jana Pawła II 5, 34-100 Wadowice.
 6. Dostęp do systemu online możliwy jest również na podstawie dokonanej rejestracji w systemie. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą rejestracji Klient zawiera z Muzeum umowę na świadczenie usług dostępnych w systemie.
 7. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online:
  a) sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  c) konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  d) rozdzielczość: 800×600.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego W przypadku rejestracji konta lub innych przypadkach kontaktu mailowego z Klientem wskazanych w Regulaminie Klient otrzymuje również Regulamin w formie załącznika do wiadomości elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 9. Usługi świadczone w ramach obsługi systemu sprzedaży biletów są bezpłatne. Podawane w ramach systemu sprzedaży ceny biletów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  a) konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu biletu w Muzeum, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej nie będąca konsumentem (zwana dalej: Klient nie będący konsumentem) z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy
  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 wraz ze zmianami), tj. prowadzącej zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu
  i w sposób ciągły jeśli zawiera ona umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Z chwilą zapłaty za bilet Klient nabywa bilet wstępu na wystawę w wybranym, określonym na bilecie terminie. Bilet zakupiony w systemie sprzedaży biletów stanowi podstawę do skorzystania z usługi zwiedzania wystawy na warunkach określonych w Regulaminie zwiedzania wystawy dostępnym na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl) oraz przy kasach i przy wejściu na wystawę.
 12. Niezależnie od formy zakupu biletu, podstawą skorzystania z usługi zwiedzania może być wyłącznie ważny bilet wstępu okazany przy wejściu na wystawę zgodnie z Regulaminem zwiedzania. Bilet wstępu może być, po jego zakupie przez Klienta, odebrany w kasie Muzeum lub w przypadkach, w których zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient otrzymuje go drogą mailową, okazany na ekranie urządzenia mobilnego lub wydrukowany.
 13. Bilet zakupiony nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny termin. Po upływie terminu zwiedzania na jaki bilet został zakupiony, a niewykorzystany także nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie, a zapłacona cena sprzedaży nie jest zwracana.
 14. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest jego dostępność na dany termin.

 

§ 2. Zakup biletu

 1. Zakupu biletu można dokonać:
  a) w kasie Muzeum,
  b) za pośrednictwem systemu online, przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych.
 2. System online obejmuje sprzedaż biletów wstępu na wystawę dostępnych na terminy widoczne w systemie, przy czym zakup biletu w systemie online możliwy jest nie później niż z godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Zakup biletu w kasie Muzeum jest możliwy pod warunkiem jego dostępności na wybrany termin. Kasa biletowa jest czynna w każdy dzień dostępności ekspozycji stałej dla zwiedzających od godz. 09:30 do 17:00.
 4. Muzeum zaleca dokonanie wcześniejszego zakupu biletu za pośrednictwem systemu online z uwagi na możliwość braku wolnych biletów na dany termin zwiedzania, w związku z ich wcześniejszą sprzedażą dla innych Klientów.
 5. Zakup biletu w kasie Muzeum wymaga zapłaty ceny biletu w kasie gotówką lub kartą płatniczą. Wszystkie ceny biletów podane są w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT.
 6. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 7. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych, danych do faktury.
 8. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem systemu online jest:
  a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  b) podanie prawidłowych danych Klienta,
  c) wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
  d) wybór terminu i liczbybiletów, spośród dostępnych wolnych biletów w chwili dokonywania zakupu,
  e) sprawdzenie poprawności podanych danych,
  f) dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 3.
  g) otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną z Muzeum o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym biletem, dokumentem sprzedaży i niniejszym Regulaminem.
 9. Klient, który dokonał zapłaty za pośrednictwem płatności online otrzymuje na adres mailowy podany przez niego w systemie online bilet elektroniczny, który w celu użycia wymaga wydrukowania lub okazania na urządzeniu mobilnym przy wejściu na ekspozycję Muzeum. Klient może również odebrać bilet zakupiony za pośrednictwem systemu online w kasie Muzeum, co wymaga podania numeru zamówienia, który podany został w mailu potwierdzającym zakup.
 10. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Muzeum uprawnione jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

 

§3. Formy płatności w systemie online

 1. W ramach zakupu biletu za pośrednictwem systemu online Klient może dokonać zapłaty jedną z następujących formami płatności:
  a) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i inne dostępne w systemie,
  b) szybki przelew bankowy.
 2. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068. Płatność następuje na warunkach określonych przez PayPro S.A.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu płatności internetowych PayPro S.A., jak i obsługą i funkcjonowaniem banku, za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewów.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zakończenia bądź wstrzymania sprzedaży biletów z możliwością płatności online w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych w trakcie składanego zamówienia bądź rezerwacji.

 

§4. Rezerwacja przewodnika

 1. Klient może za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika oprowadzającego w języku polskim lub języku obcym.
 2. Rezerwacja przewodnika odbywa się najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
 3. Rezerwacja przewodnika możliwa jest wyłącznie drogą mailową pod adresem: rezerwacja@domjp2.pl.
 4. Klient zamawiający usługę przewodnika otrzymuje drogą mailową zwrotne potwierdzenie rezerwacji wraz z danymi do przelewu, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie opłaty.
 5. Klient rezerwujący usługę przewodnika jest zobowiązany do dokonania opłaty przelewem za tę usługę najpóźniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania z przewodnikiem. Niedokonanie opłaty w tym terminie oznacza anulację rezerwacji usługi przewodnickiej.

§ 5. Reklamacje i Zwroty

 1. W przypadku nieprawidłowości systemu online, w tym w szczególności braku realizacji lub nieprawidłowej realizacji usług z nim związanych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Klient uprawniony jest do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację wnosi się na piśmie na adres korespondencyjny Muzeum (ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice) lub mailowy: muzeum@domjp2.pl wraz z opisem nieprawidłowości.
 3. Muzeum ustosunkowuje się pisemnie do zgłoszonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Muzeum.
 4. W przypadku reklamacji Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 3 o okres dalszych 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo na adres mailowy podany przez niego w systemie online przed upływem terminu określonego w pkt 3.
 5. W przypadku reklamacji obejmującej zakup biletu, zwrot zapłaconej ceny biletu możliwy jest wyłącznie na podstawie uznania reklamacji przez Muzeum.
 6. W razie odwołania lub zmiany terminu zwiedzania, z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Klient otrzyma informację o tym fakcie na wskazany w trakcie zakupu adres mailowy. W takim wypadku Klientowi przysługiwać będzie prawo ustalenia nowego terminu zwiedzania, w zakresie wolnych terminów, a w przypadku odmowy lub braku możliwości wskazania nowego terminu prawo zwrotu ceny zakupu biletu. Zwrot ceny nastąpi w takiej formie, w jakiej została wniesiona opłata.
 7. Klientom, za wyjątkiem pkt 6 nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy. Powyższe dotyczy również konsumentów, w oparciu o treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. j. Dz. U. 2020 poz. 287).

 

§ 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem systemu online Muzeum oraz dokonując rejestracji w tym systemie, Klient wyraża zgodę na dysponowanie przez Muzeum danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Muzeum na potrzeby realizacji usług lub sprzedaży, w tym udostępniania ich dostawcom usług koniecznych do tej realizacji, w tym w szczególności w zakresie koniecznym dla dokonania przez Klienta płatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 3. W sprawach danych osobowych Klienci mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 4. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. W zakresie w jakim wynika to z umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Muzeum przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 7. W stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta, zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Muzeum zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rezerwacji wiadomości od Muzeum, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia tej zgody.
 9. Dane osobowe Klientów Muzeum są przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Korzystanie ze strony internetowej Muzeum powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy Muzeum, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 służą do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 12. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10 polega również na profilowaniu naszych Klientów.
 13. Dane, o których mowa w pkt. 10 przetwarzane są wyłącznie przez Muzeum i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem). Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez zgody.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 15. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 16. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 17. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 18. Muzeum uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

§ 7. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Muzeum. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub nabywaniem biletów, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.

 

 

Wadowice, 01.09.2021