Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62

 

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

I. Postanowienia ogólne

 1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest codziennie, z wyjątkiem ostatniego wtorku każdego miesiąca (dzień techniczny), w godzinach: od 10:00 do 18:00. W dni ustawowo wolne od pracy Muzeum jest czynne dla zwiedzających, za wyjątkiem następujących dni: 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, chyba, że postanowiono inaczej.
 2. We wtorki każdego miesiąca, za wyjątkiem dni technicznych, zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne zwiedzanie wymaga odebrania bezpłatnego biletu w kasie Muzeum. Zasady sprzedaży i rezerwacji biletów określa Regulamin sprzedaży biletów wstępu.
 3. Każdy zwiedzający, z chwilą zakupu biletu lub odebrania bezpłatnego biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść regulaminu udostępniona jest zwiedzającym przy kasie Muzeum oraz na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.

II. Podstawowe zasady zwiedzania

 1. Wejście na teren ekspozycji Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu, w dniu i o godzinie wskazanych na bilecie. Na stronie internetowej http://www.domjp2.pl znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zakupach, rezerwacjach i cenach biletów oraz terminach i dostępności biletów, w tym aktualny Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin, w tym godzinę, wskazany na bilecie.
 3. Biletu uprawniającego do zwiedzania nie można wymieniać ani odsprzedawać.
 4. Przez wzgląd na możliwości lokalowe i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity zwiedzających., chyba że Muzeum postanowi inaczej. Ze względów bezpieczeństwa, uwzględniając możliwości lokalowe i charakterystykę ekspozycji, zwiedzanie odbywa się w sposób indywidualny (bez przewodnika), a wstęp na ekspozycję odbywa się nie częściej niż co 15 minut po 10 osób, chyba że Muzeum postanowi inaczej.
 5. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 6. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia, niewykorzystania w terminie określonym na bilecie.
 7. Pracownicy Muzeum uprawnieni są do kontroli biletów osób przebywających w Muzeum. Zwiedzający winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania do kontroli.
 8. Wydanie biletu ulgowego oraz biletu bezpłatnego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Muzeum w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul. Kościelnej 7.

 

III. Postanowienia porządkowe

 1. Każdy zwiedzający wchodzący na ekspozycję jest zobowiązany do:
 • zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który będzie udostępniony w specjalnym dozowniku przy wejściu na ekspozycję,
 • noszenia rękawiczek ochronnych przez cały czas przebywania na terenie ekspozycji Muzeum;
 • zachowania odległości min. 2 metrów od osoby znajdującej się w pobliżu.
 1. Każdy zwiedzający w trakcie oprowadzania ma obowiązek poruszać się zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania oraz stosować się do poleceń pracowników Muzeum.
 2. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 3. W budynku Muzeum działa monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we wszystkich pomieszczeniach. W zakresie stosowanego przez Muzeum monitoringu, w celach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób, działa monitoring, rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przechowywanie danych trwa nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem, że nagranie może ulec zniszczeniu wcześniej poprzez stałą, bieżącą rejestrację. W przypadku gdy zapisane obrazy mają stanowić dowód w sprawie (np. w razie kradzieży) mogą być przechowywane przez Muzeum, aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum monitoringu dostępne są w Polityce prywatności Muzeum na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.
 4. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia;
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
 • wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • dotykania eksponatów oraz zainstalowanych na ekspozycji urządzeń multimedialnych,
 • palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez, niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych, bieganie, wchodzenie do sfer wyłączonych ze zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy inny sposób;
 • fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego rozpowszechniania lub publicznego prezentowania w celach komercyjnych, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne muzealia objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia, stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu.
 1. W przypadku stwierdzenia, że wejście osoby na teren Muzeum stanowiłoby naruszenie, którego z zakazów określonych w ust. 4, pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu ceny biletu. W przypadku naruszenia poszczególnych zakazów w trakcie zwiedzania określonych w niniejszym regulaminie przewodnicy, pracownicy Muzeum oraz osoby upoważnione przez Muzeum, w tym pracownicy ochrony, mają prawo nakazać zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.
 2. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.