Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów

 

Bilety telefonicznie można zarezerwować od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65

+48 33 823 26 62

 
__________________
Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem Muzeum od maja do września, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację, bez której nie możemy zagwarantować wejścia do Muzeum.
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

 

Regulamin zwiedzania

I. Postanowienia ogólne.

1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
(zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest codziennie, z wyjątkiem ostatniego wtorku
każdego miesiąca, od godziny 9:00 do 19:00 (pierwsze wejście o godzinie 9:00, kolejne
co 10 minut, ostatnie o 17:40). W dni ustawowo wolne od pracy Muzeum jest czynne dla
zwiedzających, chyba że postanowiono inaczej.

2. W pozostałe wtorki każdego miesiąca zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne
zwiedzanie wymaga odebrania darmowego biletu w kasie muzeum. Rezerwacja
darmowego biletu możliwa jest nie wcześniej niż 14 dni przed terminem i nie później niż
7 dni przed terminem.

3. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na
teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść regulaminu udostępniona jest
zwiedzającym przy kasie Muzeum oraz na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.

 

II. Podstawowe zasady zwiedzania.

1. Wejście na teren ekspozycji Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego
biletu, w dniu i o godzinie wskazanych na bilecie. Na stronie internetowej
http://www.domjp2.pl znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zakupach i
rezerwacjach, cenach biletów oraz dostępności biletów. Muzeum zastrzega możliwość
odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin wskazany na bilecie.

2. Biletu uprawniającego do zwiedzania nie można wymieniać ani odsprzedawać.

3. Przez wzgląd na możliwości lokalowe i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity
zwiedzających, a zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach wraz z przewodnikiem
wyznaczonym przez Muzeum. Po ekspozycji nie mogą oprowadzać przewodnicy nie
posiadający certyfikatu wydanego przez Muzeum.

4. Zwiedzanie Muzeum możliwie jest w grupach liczących nie więcej niż 25 osób, chyba że
Muzeum postanowi inaczej. Dla osiągnięcia liczby 25 osób w grupie zwiedzających
Muzeum zastrzega sobie prawo dzielenia i łączenia grup.

5. Do każdej godziny przypisany jest język w jakim przewodnik oprowadza grupę. Na
stronie internetowej http://www.domjp2.pl znajdują się szczegółowe informacje o
rezerwacjach, językach i godzinach w jakich możliwe jest zwiedzanie.

6. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Dla zwiedzających udostępniona zostaje szatnia, z której korzystanie jest bezpłatne.
Zakazuje się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych lub takich, które łatwo
mogą ulec zniszczeniu. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za takie
przedmioty pozostawione w szatni. Podstawą wydania przedmiotów pozostawionych
w szatni jest zwrot otrzymanego numerka (opłata za zgubiony numerek do szatni wynosi
40 zł).

8. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia oraz w sytuacji,
gdy niektóre elementy ekspozycji nie działają albo niektóre sale są wyłączone
ze zwiedzania, a informacje o tym są wcześniej udzielone.

9. Zwiedzający winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania, w razie kontroli
przez pracowników Muzeum.

10. Wydanie biletu ulgowego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu
uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr …/2014 Dyrektora
Muzeum z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup
uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul.
Kościelnej 7 od dnia 10 kwietnia 2014 roku.

 

III. Postanowienia porządkowe.

1. Każdy zwiedzający w trakcie oprowadzania ma obowiązek poruszać się wraz z całą
grupą, stosować się do poleceń przewodnika oraz pracowników Muzeum. Ekspozycję
Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem
zwiedzania.
2. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia
elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań
własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane
niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.
3. W budynku Muzeum działa monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we
wszystkich pomieszczeniach.
4. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
– wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym
zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz
jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom
dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość
dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia. W razie odmowy
skontrolowania bagażu lub odmowy pozostawienia bagażu w szatni, pracownicy Muzeum
mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać
zwrotu ceny biletu.
– wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
– wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie narkotyków,
zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów
muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych; W
razie stwierdzenia takiej sytuacji pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren
ekspozycji, a osoba której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu kosztów biletu.
– dotykania eksponatów za wyjątkiem zainstalowanych na ekspozycji urządzeń
multimedialnych, z których korzystanie dozwolone jest wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem. W przypadku nieznajomości lub wątpliwości co do sposobu korzystania z
urządzenia multimedialnego, zwiedzający zobowiązany jest zapytać o to przewodnika lub
pracownika Muzeum.
– palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań
pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez,
niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów
telefonicznych, bieganie, odłączanie się od grupy, wchodzenie do sfer wyłączonych ze
zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy
inny sposób.
– fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego
rozpowszechniania lub publicznego prezentowania, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora
Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne
muzealia objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia,
stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu.
5. W przypadku naruszenia poszczególnych zakazów określonych w niniejszym
regulaminie przewodnicy oraz pracownicy Muzeum mają prawo nakazać
zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie
opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot
kosztów biletu.
6. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.

 

IV. Zasady korzystania z pokoju nagrań.

1. Na terenie ekspozycji Muzeum udostępnia pokój nagrań, w którym możliwe jest
wykonanie pamiątkowej fotografii lub filmu wideo. Korzystanie z pokoju nagrań jest
dobrowolne.
2. Wstęp do pokoju nagrań jest jednorazowy i wymaga zeskanowania kodu kreskowego
z biletu.
3. Zapis wykonany w pokoju nagrań stanowi własność Muzeum.
4. Dokonując nagrania zwiedzający jednocześnie wyraża nieograniczoną w czasie zgodę
na bezpłatne wykorzystanie przez Muzeum wizerunku utrwalonego na wykonanych
fotografiach i wideo wyłącznie poprzez ich publiczne prezentowanie w ramach
ekspozycji oraz działaniach promocyjnych Muzeum.

Wadowice, 9 kwietnia 2014 roku