Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów

 

Bilety telefonicznie można zarezerwować od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65

+48 33 823 26 62

 
__________________
Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem Muzeum od maja do września, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację, bez której nie możemy zagwarantować wejścia do Muzeum.
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

 

Regulamin zwiedzania

I. Postanowienia ogólne

1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest codziennie, z wyjątkiem ostatniego wtorku każdego miesiąca (dzień techniczny), w godzinach: od 9:00 do 19:00 w okresie od maja do września każdego roku, od 9:00 do 18:00 w kwietniu i październiku każdego roku oraz od 9:00 do 16:00 w okresie od listopada do marca każdego roku. W dni ustawowo wolne od pracy Muzeum jest czynne dla zwiedzających, za wyjątkiem następujących dni: 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, chyba, że postanowiono inaczej.
2. We wtorki każdego miesiąca, za wyjątkiem dni technicznych, zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne zwiedzanie wymaga odebrania bezpłatnego biletu w kasie Muzeum. Zasady sprzedaży i rezerwacji biletów określa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu.
3. Każdy zwiedzający, z chwilą zakupu biletu lub odebrania bezpłatnego biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść regulaminu udostępniona jest zwiedzającym przy kasie Muzeum oraz na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.

II. Podstawowe zasady zwiedzania

1. Wejście na teren ekspozycji Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu, w dniu i o godzinie wskazanych na bilecie. Na stronie internetowej http://www.domjp2.pl znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zakupach, rezerwacjach i cenach biletów oraz dostępności biletów, w tym aktualny Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu.
2. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin, w tym godzinę, wskazany na bilecie.
3. Biletu uprawniającego do zwiedzania nie można wymieniać ani odsprzedawać.
4. Przez wzgląd na możliwości lokalowe i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity zwiedzających, a zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach wraz z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum. Po ekspozycji nie mogą oprowadzać przewodnicy nie posiadający certyfikatu wydanego przez Muzeum.
5. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest w grupach liczących nie więcej niż 25 osób, chyba że Muzeum postanowi inaczej. Dla osiągnięcia liczby 25 osób w grupie zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo dzielenia i łączenia grup.
6. Do każdej godziny przypisany jest język w jakim przewodnik oprowadza grupę. Na stronie internetowej http://www.domjp2.pl znajdują się szczegółowe informacje o rezerwacjach, językach i godzinach w jakich możliwe jest zwiedzanie.
7. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8. Dla zwiedzających udostępniona zostaje szatnia, z której korzystanie jest bezpłatne. Zakazuje się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych lub takich, które łatwo mogą ulec zniszczeniu. Podstawą wydania przedmiotów pozostawionych w szatni jest zwrot otrzymanego numerka (opłata za zgubiony numerek do szatni wynosi 40 zł).
9. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia, niewykorzystania w terminie określonym na bilecie.
10. Pracownicy Muzeum uprawnieni są do kontroli biletów osób przebywających w Muzeum. Zwiedzający winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania do kontroli.
11. Wydanie biletu ulgowego oraz biletu bezpłatnego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Muzeum w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul. Kościelnej 7.

III. Postanowienia porządkowe

1. Każdy zwiedzający w trakcie oprowadzania ma obowiązek poruszać się wraz z całą grupą, stosować się do poleceń przewodnika oraz pracowników Muzeum. Ekspozycję Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

2. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.

3. W budynku Muzeum działa monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we wszystkich pomieszczeniach. W zakresie stosowanego przez Muzeum monitoringu, w celach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób, działa monitoring, rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przechowywanie danych trwa nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem, że nagranie może ulec zniszczeniu wcześniej poprzez stałą, bieżącą rejestrację. W przypadku gdy zapisane obrazy mają stanowić dowód w sprawie (np. w razie kradzieży) mogą być przechowywane przez Muzeum, aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum monitoringu dostępne są w Polityce prywatności Muzeum na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.

4. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia;

  • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
  • wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  • dotykania eksponatów za wyjątkiem zainstalowanych na ekspozycji urządzeń multimedialnych, z których korzystanie dozwolone jest wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku nieznajomości lub wątpliwości co do sposobu korzystania z urządzenia multimedialnego, zwiedzający zobowiązany jest zapytać o to przewodnika lub pracownika Muzeum;
  • palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez, niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych, bieganie, odłączanie się od grupy, wchodzenie do sfer wyłączonych ze zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy inny sposób;
  • fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego rozpowszechniania lub publicznego prezentowania w celach komercyjnych, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne muzealia objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia, stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu.

5. W przypadku stwierdzenia, że wejście osoby na teren Muzeum stanowiłoby naruszenie, którego z zakazów określonych w ust. 4, pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu ceny biletu. W przypadku naruszenia poszczególnych zakazów w trakcie zwiedzania określonych w niniejszym regulaminie przewodnicy, pracownicy Muzeum oraz osoby upoważnione przez Muzeum, w tym pracownicy ochrony, mają prawo nakazać zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.

6. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.

III. Zasady korzystania z pokoju nagrań

1. Na terenie ekspozycji Muzeum udostępnia pokój nagrań, w którym możliwe jest wykonanie pamiątkowej fotografii lub filmu wideo. Korzystanie z pokoju nagrań jest dobrowolne i uzależnione od aktualnego natężenia ruchu turystycznego w Muzeum.
2. Wstęp do pokoju nagrań jest jednorazowy i wymaga zeskanowania kodu kreskowego z biletu.
3. Zapis wykonany w pokoju nagrań stanowi własność Muzeum.
4. Dokonując nagrania zwiedzający jednocześnie wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Muzeum wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach i wideo wyłącznie poprzez ich publiczne prezentowanie w ramach ekspozycji oraz działań promocyjnych Muzeum.
5. Muzeum dokonuje rejestracji wizerunku i głosu osób w pokoju nagrań w celach dokumentowania funkcjonowania ekspozycji stałej Muzeum, wrażeń i wspomnień o niej osób odwiedzających, w oparciu o zgodę osób korzystających z pokoju nagrań – art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Przechowywanie danych trwa do czasu odwołania zgody. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum monitoringu dostępne są w Polityce prywatności Muzeum na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.

Wadowice, 3 grudnia 2019 r.